PTS beslutar i samtrafiktvist mellan Tele2 och Hi3G

2014-02-20

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag beslutat i ett tvistlösningsärende som gäller pris för samtalsterminering i mobilnät. Parterna i ärendet är Tele2 och Hi3G (Tre).

Beslutet innebär att PTS har fastställt det kostnadsorienterade pris som Tele2 högst får ta ut av Tre för samtalsterminering i Tele2:s mobilnät från och med den 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2010. PTS har även fastställt vilket pris som Tre får ta ut av Tele2 för samtalsterminering i Tres mobilnät under samma period.

Skälet till tvisten är att PTS föreläggande mot Tele2 om kostnadsorienterat pris för samtalsterminering i mobilnät för den aktuella perioden av formella skäl upphävdes av kammarrätten genom en dom år 2011. Detta innebar att den av PTS tidigare beslutade prisnivån inte längre bestämde priset på marknaden.

PTS har i dagens tvistlösningsbeslut till följd av kammarrättens dom, utgått från en äldre version av den kalkylmodell som PTS använde för det upphävda föreläggandet. Detta eftersom kammarrätten i sitt avgörande ansåg att de nyare styr- och modelldokument som PTS hade grundat sitt föreläggande på inte kunde tillämpas enligt det gällande skyldighetsbeslutet för Tele2.

För att så långt möjligt kunna lägga relevanta kostnader till grund för prisberäkningarna har PTS dock inför dagens tvistlösningsbeslut justerat den tillämpade kalkylmodellen. PTS har bl.a. ersatt prognosdata med verklig data om trafikvolymer och priser för utrustning samt anpassat kalkylräntan.

PTS har idag fattat beslut om ett kostnadsorienterat pris på 35,5 öre per minut för samtalsterminering i mobilnät. Denna nivå är 3,5 öre högre än prisnivån som angavs i det upphävda föreläggandet. Dagens tvistlösningsbeslut påverkar parterna direkt, och sannolikt samtliga operatörer, beroende på inbördes avtalsförhållanden, som köpt eller sålt samtalsterminering i mobilnät under perioden som beslutet avser.

Ta del av beslutet

För mer information:
Rikard Englund, chef för konkurrensavdelningen, tfn: 070-876 61 30
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Samtrafik innebär att operatörerna trafikerar varandras nät. Samtrafik är nödvändig för att slutanvändare ska kunna nå varandra. Samtalsterminering i mobilnät uppstår när en operatör tar emot samtalstrafik i sitt mobilnät så att dennes slutanvändare kan nås. PTS har beslutat att samtliga operatörer som tar emot samtal till användare i sina nät ska ha en skyldighet att koppla fram samtalstrafiken. Dessa beslut är en del av PTS konkurrensfrämjande arbete. Detta arbete syftar till att konsumenter ska få bra valmöjligheter och låga priser.