Nya regler för PTS prisreglering

2014-06-10

Från och med 1 juli 2014 börjar nya regler gälla för PTS prisreglering. Riksdagen har under våren beslutat om ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK), som ger PTS möjlighet att direkt i skyldighetsbesluten fastställa de grossistpriser som ska tillämpas.

Post- och telestyrelsen (PTS) planerar att under 2014 fatta skyldighetsbeslut om nätinfrastrukturtillträde som inkluderar prisnivåer. PTS anser att prisregleringen blir tydligare och mer förutsägbar när prisnivåer framgår redan av skyldighetsbeslutet, i stället för att priset fastställs först i tillsynsprocessen. Förändringen har skett på PTS initiativ. 

PTS föreskrifter om LRIC-metoden fyller då inte längre någon funktion och lagändringen medför att PTS bemyndigande att föreskriva om LRIC-metoden upphävs den 1 juli 2014. PTS har därför idag beslutat att upphäva myndighetens föreskrifter (PTSFS 2004:5, ändrade genom PTSFS 2010:1, 2011:1 och 2013:2) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning. Föreskrifterna upphör att gälla vid utgången av juni 2014.

Upphävandet medför att det måste framgå av respektive skyldighetsbeslut hur kostnadsberäkningen ska ske.

PTS har också beslutat om övergångsbestämmelser eftersom flera nu gällande skyldighetsbeslut hänvisar till LRIC-föreskrifterna. Detta är också nödvändigt för eventuell tillsyn och tvistlösning.

För mer information:
Jennie Ljungkvist, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 57 92
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55