Nummer i 118-serien får endast användas för renodlade nummerupplysningstjänster

2014-04-04

PTS kräver att aktörer som använder nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster upphör med att lämna andra uppgifter än upplysningar om telefonabonnemang. Nummerupplysning som tillhandahålls på telefon får innehålla motsvarande information som kan återfinnas i de tryckta telefonkatalogerna.

Efter en granskning av aktörer som använder nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster konstaterar PTS att vissa av de tjänster som erbjuds inte är rena nummerupplysningstjänster. Tillhandahållande av andra uppgifter än upplysningar om telefonabonnemang genom svar på frågor av typen ”fråga vad du vill”, exempelvis samhällsinformation, faktauppgifter eller information av underhållningskaraktär, anses utgöra betalteletjänster. Betalteletjänster får tillhandahållas inom ramen för andra särskilt avsedda nummerserier enligt tillstånd av PTS.

PTS har förelagt Eniro 118 118 AB, Teleinfo Brahegatan AB och Ahhaaa AB att upphöra med att lämna andra upplysningar än uppgifter om telefonabonnemang inom ramen för sin nummerupplysningstjänst. PTS begär också att aktörerna senast 1 juli 2014 redovisar vilka åtgärder de vidtagit för att efterleva föreläggandet.

Om nummer i 118-serien och nummerupplysningstjänster

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen samt tilldelar nummerkapacitet till aktörer som behöver det för sin verksamhet. Enligt nummerplanen framgår bland annat att nummertilldelning för nummerupplysningstjänster ska ske i 118-serien. Med nummerupplysning avses tillhandahållande av upplysningar om telefonabonnemang – abonnenter och deras telefonnummer –  för såväl fasta som mobila nummer. Nummerupplysning kan även inkludera andra uppgifter om abonnenten som namn, adress och annan näraliggande information. Gäller det personuppgifter krävs samtycke för att behandla dessa uppgifter i en abonnentförteckning. Nummerupplysningstjänster kan även innefatta framkoppling av samtal.

Föreläggande Eniro 118 118 AB

Föreläggande Teleinfo Brahegatan AB

Föreläggande Ahhaaa AB

För mer information:
Jeanette Kronwall, tfn: 073-640 58 98
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55