Andra samråd om skyldighetsbeslut om nätinfrastrukturtillträde

2014-06-02

PTS presenterar sitt förslag till skyldighetsbeslut om nätinfrastrukturtillträde i ett andra samråd. Marknaden har till den 23 juni på sig att lämna synpunkter.

Post- och telestyrelsens (PTS) ambition är att under 2014 fatta skyldighetsbeslut om nätinfrastrukturtillträde som inkluderar prisnivåer och som tar hänsyn till EU:s kommande rekommendation om relevanta marknader.

PTS inhämtade under februari–mars synpunkter från marknaden. Myndigheten konstaterade att det fanns skilda åsikter och intressen i förhållande till PTS förslag. PTS bedömde samtidigt att marknadsförhållandena är relativt stabila vad gäller investeringar och antal aktörer på olika nivåer i värdekedjan, och vi har internationellt sett fördelaktiga priser på slutkundsnivå.

PTS presenterar nu ett andra samråd för marknaden:

  • PTS har förtydligat beslutsförslaget när det gäller förstärkt icke-diskriminering (EOI) och hur den ska tillämpas i praktiken, bland annat med en tidplan för införandet av EOI med sistadatum för tre olika typer av tillträde till fiberbaserade nät.
  • PTS presenterar förslag till metod för det test (ekonomiskt replikerbarhetstest) som ska användas för att bedöma om det är möjligt att lyfta bort prisregleringen på fibertillträde. Testet kontrollerar om en annan operatör kan uppnå tillräcklig lönsamhet på slutkundsmarknaden med den dominerande operatörens grossistprodukt som insatsvara.
  • Ett förslag till utformning av prisskyldigheten presenteras nu för första gången, inklusive fastställda prisnivåer direkt i beslutet (i enlighet med den möjlighet som PTS får i och med ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, LEK, den 1 juli 2014). PTS har vid beräkningen av prisnivåer utgått ifrån nu gällande version av PTS kalkylmodell.

En förändring jämfört med tidigare beslutsförslag är att PTS inte längre föreslår en skyldighet om kanalisation. Skälet är att EU under våren har antagit ett direktiv som innehåller bestämmelser om tillträde till kanalisation, som ska implementeras i Sverige.

PTS planerar att genomföra ett tredje samråd under hösten där slutliga förslag till beslut på marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde presenteras tillsammans. Som PTS tidigare kommunicerat kommer dessa beslut att anpassas efter EU-kommissionens nya rekommendation om relevanta marknader, som beräknas antas i september 2014.

Läs underlaget

Mer information:
Peter von Wowern, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 56 26
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

 

Bakgrund: skyldighetsbeslut om nätinfrastrukturtillträde:

  • PTS förslag är att införa en förstärkt icke-diskriminering samt att lätta på prisskyldigheten avseende fibertillträde (när vissa förutsättningar är uppfyllda).
  • Förslaget om förstärkt icke-diskriminering rekommenderas av EU-kommissionen och syftet är att främja såväl konkurrens som investeringar i utbyggnad av ny och förbättrad infrastruktur.
  • Förstärkt icke-diskriminering innebär att aktören med betydande inflytande på marknaden ska tillhandhålla samma tillträdesprodukter externt som internt och på samma villkor, till exempel samma beställningssystem och leveransvillkor.
  • När den förstärkta icke-diskrimineringsskyldigheten är införd och tekniska och ekonomiska test (replikerbarhetstest) är uppfyllda kan prisregleringen på fibertillträde lyftas bort, under förutsättning att det finns någon faktor som håller nere fiberpriset på slutkundsnivå.