Radio


Dialogmöten samt en workshop planeras.

15 juli 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om nya föreskrifter om radioutrustning. Föreskrifterna införlivar de delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (radioutrustningsdirektivet) som regeringen har delegerat till PTS.

6 juli 2016


Synpunkter lämnas senast den 31 juli.

29 juni 2016


Allt färre störningar på marksänd tv efter utbyggnaden i 800 MHz-bandet anmäls till operatörernas gemensamma kontaktpunkt Telekområdgivarna. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problemen. Det visar en rapport från Post- och telestyrelsen (PTS): ”Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet – sammanställning för år 2015”.

28 juni 2016


PTS konstaterar att Teracom har ett betydande inflytande på marknaderna.

27 maj 2016


Synpunkter ska lämnas till PTS senast den 10 juni 2016.

23 maj 2016


Marknadsaktörer har möjlighet att svara senast 1 juni 2016.

20 april 2016


Marknadsaktörer har möjlighet att svara senast 27 maj 2016.

15 april 2016


PTS inleder idag samråd om utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknätet.

7 april 2016


Ta del av sammanställningen och inkomna svar.

31 mars 2016