PTS fastställer reglerna inför auktionen i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

2023-04-26

Nu publicerar Post- och telestyrelsen (PTS) regler och villkor för tilldelningen av tillstånd i 900 MHz- , 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Detta innebär att PTS tar nästa steg inför genomförandet av auktionen som syftar till en effektiv användning av frekvenser som bidrar till den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

PTS ska tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Auktionen för tilldelningen av tillstånd i dessa frekvensband är planerad att starta den 19 september 2023. De nya tillstånden träder i kraft 1 jan 2026.

Justeringar efter samråd

Under januari-februari 2023 genomförde PTS ett samråd av föreslagna regler och villkor. Myndigheten har genomfört några justeringar och presenterar nu de färdiga reglerna för auktionsförfarandet och villkoren för frekvensanvändningen.

- De synpunkter som inkommit har lett till ett antal mindre men viktiga justeringar som sammantaget inneburit en stor kvalitetsförbättring. PTS har beaktat de synpunkter som kommit in och vi har bl.a. justerat vissa villkor för skydd av den angränsande tågradioanvändningen.

- Vi har också tagit bort villkoret att varje mast måste täcka minst 100 rutor i villkoren för täckning och utbyggnad i 900 MHz-bandet och justerat villkoren gällande betalning av auktionslikvid. Därmed är reglerna och villkoren klara och de som ansökt om att få vara med i auktionen kan nu bekräfta sitt deltagande. Målet är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt, säger Anna Beckius, chef enheten för spektrumanalys.

Bättre täckning

I tilldelningen ställer PTS två täckningskrav. Ett krav ställs i 900 MHz-bandet med fokus på täckning genom nya master där det inte finns täckning i dag. Det andra kravet ställs i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden och handlar om att höja kapaciteten utmed högtrafikerade järnvägssträckor.

- PTS bedömer att dessa två täckningskrav ger en god effekt på de täcknings- och kapacitetsbrister som PTS tidigare identifierat. Den här tilldelningen bidrar till regeringens mobilitetsmål genom utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar och inom övriga områden där människor normalt befinner sig, säger Anna Beckius.

Konkurrensen främjas

I tilldelningen kommer PTS tillämpa ett spektrumtak i 900 MHz-bandet som säkerställer att minst två budgivare kan tilldelas tillstånd. I 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden kommer ett spektrumtak säkerställa att minst tre budgivare kan tilldelas tillstånd.

Villkor för säker och effektiv användning

PTS ställer tekniska villkor för att möjliggöra samexistens mellan tillståndshavare och villkor för att skydda angränsande användningar. PTS ställer också villkor som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Villkoren för Sveriges säkerhet är i huvudsak de samma som vid tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden 2021.

Auktion i september 2023

Den 17 maj ska de som ansökt om att få vara med i auktionen bekräfta sitt deltagande. Därefter fastställer PTS slutligt godkända budgivare inför auktion. Auktionen är planerad att starta i september 2023.

PTS avser inte kommunicera information om godkända budgivare innan auktionen är avslutad.

Klicka här för att läsa Allmän inbjudan del 2.

Mer information
Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys: 070-288 44 28
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om frekvensbanden

PTS ska tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Dessa kommer att tilldelas innan nuvarande tillstånd går ut. Syftet med tilldelningarna är att möjliggöra fortsatt digitalisering och teknikutveckling, att bidra till regeringens mobilitetsmål främst genom utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar men även inom andra områden där människor normalt befinner sig.

Målet är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt.