PTS föreslår kompletterande täckningskrav i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

2022-10-05

Post- och telestyrelsen (PTS) ska tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Nu inleder myndigheten en extra konsultation gällande täckningskrav kopplat till auktionsförfarandet.

Krav på täckning och utbyggnad i kapacitetshöjande syfte i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

PTS föreslår att täckningskravet i 900 MHz-bandet, som riktar sig till mer glest befolkade områden, ska kompletteras med krav på täckning och utbyggnad i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden för högtrafikerad järnväg. Kravet ska bidra till förbättrad uppkoppling för resenärer på tåg, på sträckor med mer än 2 miljoner resenärer per år.

Krav på täckning och utbyggnad i 900 MHz-bandet

PTS har tidigare konsulterat att man avser tilldela ett tillstånd om 2×10 MHz i 900 MHz-bandet med krav på täckning och utbyggnad för att bidra till regeringens mobilitetsmål, genom utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar men även inom andra områden där människor normalt befinner sig.

PTS konsulterar nu ett mer detaljerat förslag där budgivarna i auktionen värderar ett fast krav på täckning och utbyggnad.

I arbetet med täckningskravet har PTS inlett en process där regionerna i form av de regionala bredbanskoordinatorerna erbjudits en möjlighet, att genom prioriteringar, påverka vilka områden som ska ingå i underlaget för det kommande kravet om täckning och utbyggnad i 900 MHz bandet.

I konsultationen utvecklar PTS hur kraven är utformade. Tillsammans med konsultationen, på PTS webbplats, finns regionernas prioriterade täckningsbrister att tillgå som ett geopaket (gpkg-fil). För att öppna filen behövs GIS-programvara, tex. QGIS eller MapInfo.

Klicka här för att läsa konsultationen

Bemötande av inkomna synpunkter

PTS redovisar nu också myndighetens ställningstaganden till inkomna synpunkter i konsultationen den 24 feb i år och som berör PTS beslut att utfärda Allmän inbjudan del 2 (regler för auktionsförfarandet och de villkor som tillstånden kommer att förenas med).

Utöver ovan nämnda förslag om täckning- och utbyggnadkrav så avser PTS införa ett nytt auktionskategoriobjekt i 900 MHz-bandet. I bemötandet skriver PTS också att myndigheter kvarstår i sin bedömning när det gäller tekniska villkor och spektrumtak.

Klicka här för att läsa bemötandet

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om frekvensbanden

PTS ska tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Dessa kommer att tilldelas innan nuvarande tillstånd går ut. Syftet med tilldelningarna är att möjliggöra fortsatt digitalisering och teknikutveckling, att bidra till regeringens mobilitetsmål främst genom utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar och inom andra områden där människor normalt befinner sig. Målet är också att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt.

Läs mer om tilldelningen på PTS webbplats.