PTS planerar förändringar i uttaget av avgifter för att använda radiosändare

2021-11-18

PTS finansierar sin verksamhet inom tillståndsgivning på radioområdet med avgifter. Det gäller både avgifter för tillstånd att använda enskilda radiosändare samt avgifter för tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme, så kallade blocktillstånd. Nu planerar PTS förändringar i uttaget av avgifter för dessa typer av tillstånd.

PTS planerar nu en generell höjning av avgifterna för radiotillstånd med cirka fem procent. Skälet till detta är bland annat att PTS efter en lagändring ägnar mer resurser åt samråd som syftar till att skydda Sveriges säkerhet samtidigt som det finns behov av att modernisera myndighetens it-infrastruktur för radiotillsyn och för tillståndsgivningen.

Höjda avgifter är därför nödvändiga för att PTS ska kunna fortsätta säkerställa goda förutsättningar för effektiv användning av radiobaserade elektroniska kommunikationstjänster i en rimligt störningsfri radiomiljö.

Omfördelning av avgifter för blocktillstånd

PTS planerar även att ändra den fördelningsnyckel som bestämmer avgifterna för tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme. Skälet till detta är att fördelningsnyckeln inneburit lägre avgifter i de högre frekvensbanden (över 3 GHz) samtidigt som marknadsefterfrågan och behovet av analyser och tilldelningar under de kommande åren i större utsträckning riktar sig mot dessa högre frekvensutrymmen. Genom lägre avgifter i de lägre frekvensutrymmena och en höjning för de högre frekvensutrymmena speglar avgifterna PTS kostnader på ett mer rättvisande sätt, både för 2022 och för kommande år.

Denna förändring påverkar ett hundratal aktörer som har så kallade blocktillstånd.

Förändringar i PTS föreskrifter om avgifter

PTS planerar att besluta om förändringarna i december genom nya föreskrifter om avgifter som förväntas träda i kraft den 1 januari 2022. PTS samrådde de föreslagna förändringarna med Ekonomistyrningsverket under hösten 2021.

Här finns det underlag som samråtts med Ekonomistyrningsverket. 

Höjt avgiftsuttag för enskilda tillstånd

Förändrad avgiftskonstruktion för blocktillstånd

För mer information

Ulf Johansson, rådgivare vid avdelningen för resursförvaltning, 070-811 40 73

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS avgiftsmodell

Regeringen har beslutat om ett tak för hur stora totala avgifter PTS får ta ut av innehavare av tillstånd att använda radiosändare. Detta tak är på 170 miljoner kronor. Det totala avgiftsuttaget för 2022 beräknas till 133 miljoner år 2022.