Samråd av regler och villkor inför spektrumauktioner

2020-02-07

PTS samråder nya regler för tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. De nya reglerna syftar bland annat till att skydda Sveriges säkerhet. Bakgrunden är ny lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet.

Det finns ny lagstiftning från 1 januari som fokuserar på Sveriges säkerhet i samband med tilldelning av tillstånd att använda radiosändare. Post- och telestyrelsen (PTS) har under hösten och början av året arbetat för att omsätta lagstiftningen i ändamålsenliga regler för de som avser delta i de planerade auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. PTS har i detta arbete haft dialog med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. 

PTS samråder nu sitt förslag till nya regler med marknadens aktörer, med målsättningen att hålla auktionerna i oktober 2020. Förslaget innebär bland annat följande:

  • En förhandsprövning sker genom att sökande skriftligen besvarar ett antal frågor i samband med ansökan. PTS samråder underlaget som inkommer i ansökan med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som bedömer om sökandens användning av tillståndet att använda radiosändare kan antas komma orsaka skada för Sveriges säkerhet. PTS beslutar sedan om den sökande får delta i auktionen och om eventuella ytterligare tillståndsvillkor för den sökande.

 

  • PTS inför ett nytt tillståndsvillkor som innebär att tillståndshavaren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att radioanvändningen enligt tillståndet inte orsakar skada för Sveriges säkerhet.

Möjlighet för fyra aktörer att erhålla minst 80 MHz

PTS föreslår även auktionsregler som möjliggör för fyra tillståndshavare att erhålla minst 80 MHz spektrum i 3,5 eller 2,3 GHz-banden.

I tilldelningen av 3,5 GHz-bandet ger reglerna tre tillståndshavare möjlighet att erhålla minst 80 MHz. Detta ger goda förutsättningar för konkurrens mellan tre aktörer i 5G-utbyggnaden, där 3,5 GHz-bandet utpekats som primärt 5G-band.

Om fler än tre aktörer efterfrågar frekvenser i 3,5 GHz-bandet föreslår PTS en möjlighet för ytterligare aktörer att i begränsad konkurrens erhålla frekvenser i 2,3 GHz-bandet.

Intressenter har möjlighet att svara på samrådet senast den 6 mars 2020.

Ta del av samrådet här.

I samband med samrådet har PTS även publicerat ett dokument som bemöter inkomna svar från det förra samrådet.

Ta del av bemötandet här.

Mer information

Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys, 070-288 44 28
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om frekvensbanden

Tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden skapar förutsättningar för att stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster i Sverige och är även central för 5G-utvecklingen i Sverige. Enligt ett EU-direktiv ska alla medlemsländer senast under 2020 möjliggöra 5G genom tilldelning av 3,5 GHz-bandet. Läs mer på pts.se/3500mhz.