PTS överväger samordnad tilldelning av 2,6 GHz- och 2,1 GHz-frekvensbanden

2020-07-08

Genom en förlängning av tillståndstiden i 2,6 GHz eller tidigareläggning av tilldelning i 2,1 GHz finns förutsättningar för en samordnad tilldelning av frekvensbanden. PTS samråder nu överväganden om samordnad tilldelning med marknaden.

Samtliga blocktillstånd i 2,6 GHz-bandet kan förlängas i två år, till och med 31 december 2025, efter det att en ny lag om elektronisk kommunikation har antagits och trätt i kraft.

Alternativt kan PTS genomföra tilldelning i 2,1 GHz-bandet tidigare än planerat, och på så sätt samordna tilldelningarna, eller som tidigare planerat tilldela banden med två års mellanrum 2023 respektive 2025.

En samordnad tilldelning kan ge en effektivare frekvensanvändning och i förlängningen lägre kostnader för operatörer och därmed en högre utbyggnadstakt. Operatörerna, befintliga så väl som nya, får även möjlighet att göra ett samlat val mellan vilket eller vilka frekvensband de ska prioritera.

Tillstånden i de aktuella banden används i dag främst för UMTS (3G) och LTE (4G).

Enligt en ny bestämmelse som planeras att införas i lagen om elektronisk kommunikation får giltighetstiden för tillstånd att använda ett visst frekvensutrymme förlängas med kortare tid för att tillstånden ska kunna löpa ut samtidigt som andra tillstånd i samma eller i ett annat frekvensutrymme. Syftet med bestämmelsen är att skapa flexibilitet i tillståndsgivningen.

Samråd av PTS överväganden

PTS samråder nu sina överväganden med intressenter. Samrådssvar ska ha inkommit till PTS senast den 1 september 2020. Skicka svaren till pts@pts.se. Ange diarienummer 20-2099.

Klicka här för att ta del av samrådsunderlaget. 

Mer information
Amela Hatibovic Sehic, enheten för spektrumanalys, 070-845 50 52
PTS presstjänst, 08-678 55 55