PTS beslut angående 5G-auktion har överklagats

2020-11-06

Huawei Technologies Sweden AB har överklagat Post- och telestyrelsens (PTS) beslut om godkännande av sökande samt tillståndsvillkor i tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

Ärendet har nu lämnats över till Förvaltningsrätten i Stockholm för vidare handläggning.

Process fortsätter som planerat

Huawei har begärt att PTS beslut som fattades den 20 oktober 2020 tills vidare inte ska gälla (inhibition). Det är något som domstolen i sådana fall beslutar om.

PTS inställning i målet är att myndighetens beslut är korrekt. Huawei är inte part i det här ärendet och har inte heller på annan grund rätt att överklaga. PTS anser också att detta beslut, som fattats under handläggning, inte går att överklaga särskilt. Det är möjligt först när de slutliga besluten om tillstånd har fattats efter auktionen.

Så länge inte domstolen kommer med något annat beslut så avser PTS att inleda auktionen tisdag den 10 november.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55