Ingen tilldelning av lokala tillstånd för 5G under 2020

2020-10-01

PTS fortsätter utreda förutsättningarna för tilldelning och räknar med att offentliggöra ett förslag under första kvartalet 2021.

PTS har i flera konsultationer med marknaden noterat en efterfrågan på möjligheter att etablera lokala 5G-nät för en rad olika tillämpningar, bland annat inom industri och sjukvård.

Det tidigare presenterade förslaget om att tillgängliggöra frekvenser till enbart fastighetsägare har vid närmare utredning visat sig inte helt ändamålsenligt.

PTS utreder för närvarande hur tilldelning skulle kunna ske istället. PTS vill möta behovet som identifierats med en ändamålsenlig och robust lösning.

De frekvenser som är aktuella för lokala tillstånd i de så kallade pionjärbanden för 5G, bland andra 3720–3800 MHz, kommer därmed inte tillgängliggöras för nationell användning före eller i samband med den kommande auktionen i 3,5 GHz-bandet.

Då tillstånd begränsade till fastighetsägare inte längre är aktuella i linje med det ursprungliga förslaget återstår frågan hur geografiska avgränsningar kan göras. För att kunna möta den identifierade efterfrågan kommer de geografiska ytorna i tillstånden att behöva vara mindre än de som tidigare tilldelats i frekvensbandet (kommuner).

För att säkerställa att frekvenserna faktiskt används utreder PTS också förutsättningar för krav på ibruktagande.

PTS har för avsikt att skydda användningen i angränsande frekvensband 3400–3720 MHz genom:

  • Att lokala tillstånd i 3720–3800 MHz kommer att ha samma tekniska villkor som de nationella blocktillstånden vad gäller maximal utstrålad effekt i angränsande frekvensband.

  • Att de lokala tillståndshavarna vid behov ska anpassa sändarnas synkronisering till användning av tillståndshavare i frekvensbandet 3400–3720 MHz. Detta innebär att tillståndshavaren får avvika från det generella kravet på synkronisering om det på annat sätt kan säkerställas att störning på tillståndshavares användning i 3400–3720 MHz inte uppstår.

PTS utreder fortsatt förutsättningarna för att möjliggöra etablering av lokala nät. Så snart ett färdigt förslag finns kommer PTS genomföra ytterligare en konsultation om formerna för tilldelning, sannolikt under första kvartalet 2021.

Mer information

Nina Gustafsson, chef för enheten för spektrumförädling: 08-678 57 25

PTS Presstjänst: 08-678 55 55