Uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

2019-05-29

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

PTS presenterar i sin inriktningsplan för spektrumhantering aktuella förändringar av frekvensbandens användning, i linje med PTS spektrumstrategi. I inriktningsplanen kommuniceras bland annat hur myndigheten förväntas tilldela radiospektrum under de närmaste åren.

Syftet med inriktningsplanen är att säkerställa hög transparens och därmed ge marknadsaktörerna bättre förutsebarhet och därmed möjligheter att planera sina investeringar. Planen anger PTS inriktning och ger en översikt snarare än en fullständig förteckning.

Aktuella uppdateringar

Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under närmaste åren:

  • 1,5 GHz-bandet – Tilldelning är framflyttad till 2020 eller senare. 
  • 2,3 GHz-bandet – Tilldelning är planerad till senast första kvartalet 2020. 
  • 2,6 GHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2020 eller senare.
  • 3,5 GHz-bandet – Tilldelning är planerad till senast första kvartalet 2020.
  • 26 GHz-bandet – Tilldelning i bandet är planerad till 2020.

Vid Världsradiokonferens inom ITU i november 2019 kommer flera av frekvensbanden att diskuteras vad gäller möjligheten att allokera eller identifiera spektrum för nya användningar.

PTS deltar i detta arbete och anpassar inriktningsplanen till de förändringar som är aktuella för Sveriges vidkommande. EU-kommissionen beslutar också om harmonisering av frekvensanvändning mellan medlemsländerna.

Baserat på det internationella arbetet ser PTS löpande över behov av förändringar för svenskt vidkommande vad gäller olika radioanvändningar. Ett antal band som idag används för fast radio har identifierats som potentiella framtida 5G-band. Förändringar i flera av dessa band är dock fortfarande osäkra och ligger långt fram i tiden. PTS vill därför lyfta fram några band i inriktningsplanen där den nuvarande inriktningen är att bandet fortsatt kommer kunna användas för fast radio på minst tio års sikt, exempelvis 28 GHz, 32 GHz och 38 GHz.

PTS utreder även nya undantag från tillståndsplikt i flera frekvensband för användning av bl.a. kortdistansutrustning (SRD) i kommande föreskrifter.

PTS avser uppdatera och publicera inriktningsplanen regelbundet.

Ta del av inriktningsplanen.

Mer information

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 073-066 57 12
Anders Palmberg, enheten för spektrumförädling: 070-340 58 57
PTS presstjänst: 08-678 55 55