Remiss av uppdaterad förstudie inför tilldelning i 2,3 GHz-bandet

2018-05-02

PTS föreslår att 80 MHz i frekvensbandet tilldelas för mobilt bredband, och att 20 MHz får fortsätta användas för trådlösa kameror och mobila videolänkar. Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag.

PTS har genomfört en kompletterande analys och uppdaterat den förstudie som myndigheten lade ut på remiss i slutet av 2016. PTS analys visar att tilldelning av frekvenserna till mobilt bredband ger högst samhällsekonomiskt värde.

Därför föreslår myndigheten att 80 MHz (2300–2380 MHz) tilldelas genom urvalsförfarande under år 2019 eller senare, eventuellt tillsammans med frekvensbandet 3,4–3,8 GHz.

20 MHz (2380–2400 MHz) bör tills vidare få användas av trådlösa kameror och mobila videolänkar, enligt PTS förslag.

PTS föreslår också ett skydd för verksamheten vid Onsala rymdobservatorium genom tillståndsvillkor där tillståndshavarna åläggs att kollektivt se till att eventuella störningar från mobilt bredband i Göteborgsområdet inte överskrider vissa nivåer. Detta eftersom forskningen i 2,2 GHz-bandet vid Onsala är värd att skyddas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Det är i dagsläget inte motiverat att undanta frekvenser från tillståndsplikt i 2,3 GHz-bandet, enligt analysen.

Remissvar på denna uppdaterade förstudie ska ha inkommit till PTS senast den 23 maj 2018.

Ta del av den uppdaterade förstudierapporten.

Mer information

Johan Stake, enheten för spektrumanalys, 073-644 55 93

PTS presstjänst, 08-678 55 55