PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

2018-09-21

PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. De träder i kraft 1 november 2018.

Den som använder radiosändare måste enligt huvudregeln ha tillstånd från PTS. Men för att förenkla för radioanvändare strävar PTS efter att undanta så mycket användning som möjligt från tillståndsplikt. Undantag kan införas när risken för skadlig störning är liten och när det inte finns andra hinder. Tillståndsfri användning är ett sätt att främja teknisk utveckling och innovation.

Föreskrifterna innehåller 17 nya undantag, ändringar i 41 undantag samtidigt som fem stycken undantag tas bort. En stor del av förändringarna är en följd av beslut från EU-kommissionen. 

Bland förändringarna kan nämnas ett nytt undantag för terminaler och riktantenner i 700 MHz-bandet, nytt undantag för trådlös ljud- och videoöverföring i 800 MHz-bandet samt att undantag för amatörradio nu tillåter en maximal uteffekt på 200 W.

Ta del av föreskrifterna

Ta del av PTS bemötande av inkomna remissvar

I samband med publicering av föreskrifterna publicerar PTS också två stycken faktablad som rör reglerna för amatörradio respektive ett om regler för kortdistansradioutrustning.

Ta del av faktabladen här

Alla undantag finns i ett och samma dokument

Alla gällande bestämmelser om undantag finns samlade i ett och samma dokument. Tidigare års föreskrifter upphävs. De nya föreskrifterna presenterar samtliga undantag (gamla och nya) i frekvensordning. Den som vill få en komplett översikt över alla nya och ändrade förslag till undantag som presenteras i år bör läsa konsekvensutredningen.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2018.

Mer information

PTS presstjänst 08-678 55 55