PTS uppdaterar sin inriktningsplan för spektrumhantering

2017-11-06

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

Syftet med inriktningsplanen

PTS presenterar i sin inriktningsplan för spektrumhantering aktuella förändringar av

frekvensbandens användning, i linje med PTS spektrumstrategi. I inriktningsplanen

kommuniceras bland annat hur myndigheten förväntas tilldela radiospektrum under de närmaste åren.

Syftet med inriktningsplanen är att säkerställa hög transparens och därmed ge marknadsaktörerna bättre förutsebarhet och därmed möjligheter att planera sina investeringar. Planen anger PTS inriktning och ger en översikt snarare än en fullständig förteckning.

Aktuella uppdateringar

Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under närmaste åren:

  • 450 MHz-bandet – Planerad tilldelning våren 2018.
  • 700 MHz-bandet – Tilldelningsarbetet har återupptagits.
  • 1,5 GHz-bandet – Tilldelning är planerad 2018 eller senare. 
  • 2,3 GHz-bandet – Tilldelning är planerad 2018 eller senare. 

Vid Världsradiokonferens inom ITU i november 2019 kommer flera av frekvensbanden att

diskuteras vad gäller möjligheten att allokera eller identifiera spektrum för nya användningar.

PTS deltar i detta arbete och anpassar inriktningsplanen till de förändringar som är aktuella för

Sveriges vidkommande. EU-kommissionen beslutar också om harmonisering av frekvensanvändning mellan medlemsländerna. PTS utreder nya undantag från tillståndsplikt i flera frekvensband för användning av bl.a. kortdistansutrustning (SRD), amatörradio och mobila satellitsystem i kommande föreskrifter.

PTS avser uppdatera och publicera inriktningsplanen regelbundet.

Ta del av inriktningsplanen

Mer information

Amela Hatibovic Sehic, enheten för spektrumanalys, tfn: 070-845 50 52
Anders Palmberg, enheten för spektrumanalys, tfn: 070-340 58 57
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55