PTS: Nu finns tillgängligt utrymme för 5G-tester i Sverige

2017-03-31

Post- och telestyrelsen (PTS) tillgängliggör nu 100 till 200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet och upp till 1 000 MHz i 26 GHz-bandet för 5G-tester. Dessa frekvensband tillhör tillsammans med 700 MHz-bandet de frekvensband som pekats ut som de initiala pionjärbanden för 5G-utbyggnad i Europa. Goda förutsättningar för 5G-utveckling kan bidra till att stärka Sveriges position som ledande it-nation.

PTS har under februari månad 2017, genom ett remissförfarande, inhämtat synpunkter på sitt förslag på spektrumplan för 5G-tester samt undersökt marknadens intresse för tillstånd att bedriva 5G-tester i 3,4–3,6 GHz- och 26 GHz-bandet från 2017. Nio intressenter har lämnat synpunkter. PTS får stöd för övervägande delen av förslagen konstaterar att myndigheten nu kan tillgängliggöra föreslagna frekvensband för 5G-tester.

PTS avser också att tilldela de aktuella frekvenserna från år 2020 för en mer långsiktig användning som möjliggör en storskalig kommersiell 5G-utbyggnad.

Goda förutsättningar för 5G-utveckling kan bidra till att stärka Sveriges position som ledande it-nation. Sverige har potential att bli ett av de första länderna i Europa där omfattande 5G-nät byggs ut. För att främja en positiv utveckling vill PTS ge marknadens aktörer möjlighet att redan från 2017 storskaligt testa 5G-teknikens möjligheter.

Ta del av PTS Spektrumplan för 5G-tester.

-Bilaga till Spektrumplan för 5G-tester

Ta del av remissammanställningen samt remissvaren.

Mer information
Amela Hatibovic Sehic, enheten för spektrumanalys, tfn: 070-845 50 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund 5G

5G är nästa standard för mobil bredbandskommunikation som beräknas kunna tas i bruk från cirka 2020. 5G innebär kraftigt utökad datakapacitet, och öppnar för tillämpningar inom till exempel ”sakernas internet” (internet of things).