Remiss av PTS förstudierapport om 2,3 GHz-bandet

2016-12-13

Post- och telestyrelsen (PTS) har sammanställt en förstudierapport om den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet. Marknadsaktörer har nu möjlighet att lämna synpunkter på rapporten.

Sammanfattningsvis föreslår PTS att 2,3 GHz-bandet (2300-2400 MHz) i Sverige tilldelas för mobilt bredband. Den internationella utvecklingen och det faktum att det finns ett väl utvecklat ekosystem kring bandet bidrar till denna bedömning.

Ett antal befintliga användningar i bandet föreslås ges skydd genom införande av s.k. exkluderingszoner. Det gäller militär och vetenskaplig användning i vissa geografiskt avgränsade områden.

Frekvensområdet 2380-2400 MHz föreslås att under en övergångsperiod avsättas för trådlösa kameror och mobila videolänkar. Tidshorisonten är beroende av möjligheten att ta i bruk alternativt spektrum för dessa användningar.

PTS bedömning är att den amatörradioverksamhet som idag förekommer i bandet bör kunna hanteras genom separata överenskommelser med de framtida tillståndshavarna (LSA).

Inför tilldelning krävs i vissa delar en fortsatt analys. Det gäller dels omfattningen av de exkluderingszoner som föreslås, dels det eventuella skyddet av radioastronomin vid Onsala Rymdobservatorium.

Förstudien föreslår också fortsatta studier kring det eventuella behovet av frekvensutrymme som är undantaget från tillståndsplikt.

Den som vill lämna synpunkter på rapporten kan göra detta skriftligen till PTS på adressen 2.3och1.5GHz@pts.se senast den 31 januari 2017.

Ta del av förstudierapporten

Mer information

Anders Palmberg, enheten för spektrumanalys, tfn: 070-340 58 57
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55