Operatörer har ofta bättre mobiltäckning än vad täckningskartan visar

2016-12-01

Post- och telestyrelsen (PTS) har på Konsumentverkets uppdrag genomfört stickprovsmätningar på sju platser i landet för att jämföra den faktiska täckningen med den täckning som utlovas i operatörers täckningskartor. Mätningarna visar att operatörerna Telenor, Tele2 och Tre generellt har bättre täckning än vad deras täckningskartor visar i de aktuella mätområdena. Mätdata för Telia var tyvärr inte analyserbar på grund av fel i PTS mätningar.

För de områden där PTS mätningar och mobiloperatörernas täckningskartor inte stämmer överens så beror det i majoriteten av fallen på att PTS mätningar visar att det finns täckning i området medan det enligt mobiloperatörernas täckningskartor inte ska vara täckning i området. Mätningarna på stickprovsområdena visade alltså att operatörerna nu har täckning trots att täckningskartan inte utlovar detta på 40-50 procent av den uppmätta ytan.

Det andra exemplet på avvikelse mellan mätning och kartor, det vill säga att PTS mätningar visar att det inte finns täckning medan täckningskartorna säger att det ska finnas täckning, rör 5-10 procent av den uppmätta ytan.

Stickprovsmätningar som genomfördes på tio platser under 2013 visade på motsatsen, det vill säga att på en majoritet av ytan kunde inte PTS uppmäta täckning trots att det enligt Telenors, Tele2:s och Tres täckningskartor skulle vara täckning där.  

Telias täckning har inte uppmätts 2016 av tekniska skäl. Telia hade dock redan vid mätningarna 2013 en rimligt rättvisande täckningskarta, som snarare underskattade än överskattade den verkliga täckningen på de platser PTS kontrollerade.

Branschöverenskommelse om bättre information

Efter mätningarna 2013 har Konsumentverket med stöd av PTS och Telekområdgivarna tecknat en branschöverenskommelse med mobiloperatörerna om hur de ska informera om täckning. De redovisar nu sin täckning på ett liknande och jämförbart sätt, och detta har även gett resultat i täckningskartor som i de områden PTS undersökt fungerar som god vägledning för konsumenter. Täckningskartor kan ses som en del i operatörernas marknadsföring, varför Konsumentverket är ansvarig tillsynsmyndighet.  

Om mätningen

PTS har använt en vanlig mobiltelefon och mätningarna har skett utomhus på sju platser. Mätningarna har skett i utkanten av operatörernas täckningsområde, där täckningen kan förväntas vara dålig. Mätningar har genomförts på 1–4 kilometers mätsträcka.

Denna undersökning baseras på ett begränsat antal stickprovsmätningar. Det är därför inte möjligt att dra generella slutsatser om operatörers täckning i hela landet utifrån detta material.

Ta del av rapporten

Läs mer om mobiltäckning

Mer information

Henrik Tibbling, enheten för spektrumtillsyn, tfn: 073-644 56 78

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55