PTS vill säkra telefonin i mobilnäten till 2025

2015-08-24

Post- och telestyrelsen (PTS) vill genom förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet.

De uppdaterade tillståndsvillkor som PTS i dag skickar ut på samråd gäller under resten av tillståndstiden, till 2025, och innebär att operatörerna minst ska behålla den procentuella yttäckning per län för taltelefoni som de har under hösten 2014. De får inte heller ta bort täckning längs allmänna vägar och vid fasta bostäder och företag. PTS har haft en positiv dialog med operatörerna om de nya villkoren och de har visat stort engagemang när det gäller konsumenters behov av taltelefonitäckning.  

Sedan 2009 när det nuvarande kravet sattes har operatörerna fortsatt bygga ut mobilnät i landet och utökat sin yttäckning för taltelefoni. Genom att inkludera denna täckning i tillståndsvillkoren säkerställer PTS att operatörerna behåller även den täckning för taltelefoni som tillkommit efter 2009.

– Tillgången till telefoni i mobilnäten är extremt viktig för svenska användare, och 900 MHz-bandet är i dag den viktigaste pusselbiten. Därför vill vi med dessa villkor säkra telefonin på lång sikt i hela landet. Mobilanvändarna ska vara trygga med att telefonin fungerar även under de kommande åren när gammal teknik i mobilnäten successivt ersätts med modern teknik, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

De aktuella operatörerna, Tele2, Telenor, Telia Sonera och 3, får använda flera olika frekvensband och olika tekniker för att uppfylla kravet. Det innebär att operatörerna kan använda ny och mer effektiv teknik när den finns tillgänglig.

PTS arbetar på många sätt för en bättre mobiltäckning i Sverige, genom såväl frekvenstilldelning, täckningskrav som främjandearbete. PTS har täckningskrav i samtliga band som är lämpliga för stor yttäckning: 450 MHz, 800 MHz och 900 MHz-banden. Täckningskravet i 800 MHz-bandet har hittills lett till att cirka 150 nya basstationer har byggts ut. Myndigheten arbetar också med tilldelning av 700 MHz-bandet där ett täckningskrav ska användas för att förbättra täckningen.

Operatörerna har till den 21 september på sig att svara på detta samråd.

Ta del av PTS förslag till nya tillståndsvillkor.

Läs mer om mobiltäckning.

Mer information
Karoline Boström, chef enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Operatörernas tillstånd i 900 MHz-bandet gäller till 2025. Det täckningsvillkor som i dag är förenat med tillstånden innebär att operatörerna i bandet ska behålla minst 2009 års procentuella yttäckning för taltelefoni i varje län till och med 2015. I tillstånden står att täckningsvillkoret kan förlängas även efter 2015.

Taltelefoni i vanliga mobiltelefoner erbjuds i dag via GSM- och 3G-näten. De mobilnät (4G/LTE) som byggs ut just nu är nät för datatrafik. Tekniken för att erbjuda mobiltelefoni i dessa nät finns, men har ännu inte införts av mobiloperatörerna. På sikt kommer taltelefonin i mobilnäten i första hand att levereras med modern så kallad ip-baserad teknik.