Drygt en miljon har använt 5G

2022-05-30

Mer än en miljon abonnemang har använt 5G-näten under 2021. 4G-näten är dock helt dominerande för att skicka samtal och data. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2021.

En dryg miljon abonnemang använde 5G under 2021. Det är fyra gånger så många som året innan. Men totalt sett var datatrafiken via 5G-nät fortfarande marginell. Den stora volymen av datatrafik förmedlades i 4G-näten, som stod för över 95 procent av all mobil datatrafik. 

Totalt sett ökade datatrafiken i mobilnäten med nära 30 procent under 2021, en fortsatt hög ökningstakt om än något lägre jämfört med 2020.

Låg efterfrågan på de allra snabbaste bredbandsabonnemangen

Tre av fyra hushåll hade under 2021 abonnemang som medger 100 Mbit/s eller mer. Denna andel har ökat med fem procentenheter per år under de senaste åren. Efterfrågan på de allra snabbaste abonnemangen som klarar 1 Gbit/s var fortfarande låg. Endast fem procent av hushållen hade ett sådant abonnemang.

Inom fast bredband fortsatte andelen abonnemang via fibernät att öka under 2021. Nära åtta av tio av alla abonnemang för fast bredband var via fibernät.

Mobilsamtalen fortsätter flytta till 4G-näten

Nära tre fjärdedelar av samtalsminuterna i mobilnäten ringdes via 4G under 2021, vilket var en 25-procentig ökning jämfört med 2020. Ökningen har skett på bekostnad av samtal via 3G-näten som fortsatt minska. Totalt sett ökade antalet samtalsminuter i mobilnäten något, men i långsammare takt än under det första pandemiåret 2020.

Intäkter på fiberabonnemang fortsätter att öka

Intäkterna från slutkunder inom telefoni, bredband och datakommunikation minskade under 2021 med en procent till drygt 49 miljarder. Främst är det intäkterna inom fast telefoni som minskar, men även intäkter från mobiltelefonin minskar något. Ökningen kommer i första hand från fasta bredbandsabonnemang som ökat med tre procent på totalen, och där intäkterna från fiberabonnemang ökat med 11 procent under 2021, vilket innebär en fortsatt intäktsökning för denna typ av abonnemang.

Mer information

Karin Fransén, marknadsanalytiker, 073-644 57 81
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Här ingår mobila samtals- och datatjänster, internettjänster (bredband), fasta samtalstjänster och traditionella tv-tjänster.

Undersökningen skickades ut till 629 aktörer (operatörer, kommuner och andra aktörer) och hade en svarsfrekvens på 97 procent.

Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sorteringsmöjligheter.

Samtliga siffror i rapporten gäller för den 31 december 2021.