Digitala coacher kan bidra till minskat digitalt utanförskap

2022-08-24

En av tio i Sverige använder sällan eller aldrig internet. Nu vill Post- och telestyrelsen (PTS) i samarbete med Digitalidag underlätta för alla att hjälpa fler att komma igång digitalt genom en webbaserad utbildning för digitala coacher.

– Alla behöver bidra om vi ska minska det digitala utanförskapet. Utbildningen digital coach gör det lite enklare för både dig och mig, att göra en insats för att hjälpa andra att bli mer digitala, oavsett om det är i yrkesrollen eller privat, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS, och medlem i Digitalidags styrelse.

Den digitala klyftan riskerar att öka

Digitaliseringen av samhället går fort och förändras ständigt. Det kan vara svårt att hänga med i utvecklingen. För de som ännu inte är digitala blir det ännu svårare och den digitala klyftan riskerar att öka. Särskilt utsatta i detta sammanhang är de äldsta och personer med funktionsnedsättning. Bland de som är över 76 år använder 51 procent sällan eller aldrig internet. För personer med funktionsnedsättning är motsvarande siffra 35 procent. Det kan jämföras med hela befolkningen där en av tio (10 procent) sällan eller aldrig använder internet.

Men även bland de som använder digitala tjänster och internet så upplever många att det är svårt och kan kännas otryggt.

Ökad kunskap kan bidra till digital delaktighet

Internetstiftelsen slår fast i sin senaste rapport ”Svenskarna och internet 2021” att ökad kunskap kan bidra till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Utbildningen Digital coach är ett initiativ som kan bidra till att fler lär sig mer om hur man använder digitala tjänster.

– I växande grad bedrivs samhällsservicen digitalt, men alla har inte tillräcklig digital vana för att kunna ta del av den. Olika samhällsaktörer behöver komma samman och hitta nya sätt att hjälpa fler att vilja och kunna ta digitala steg. I arbetet med Digitalidag utvecklar vi nya vägar tillsammans med samarbetspartners för att bidra till att flera ska ta kliv framåt i det digitala samhället, och vi hoppas att denna utbildning kan bli ett bra verktyg för fler att hjälpa andra, säger Oscar Stege Unger, ordförande och medgrundare till Digitalidag.

Utbildningen Digital coach utgår från forskning

Den webbaserade utbildningen Digital coach nås via PTS webbplats från och med idag den 24 augusti 2022. Utbildningen är indelad i fyra steg som utgår från Digitalt utanförskap, en forskningsöversikt från Linköpings universitet. De fyra stegen är motivation, tillgång, färdigheter och användning.

Informationen i utbildningen grundar sig på stödmaterialet som finns på Digitalhjälpen, en webbplats från PTS med vägledning och tips som ska underlätta för digitala nybörjare att komma igång med digitala tjänster.

Länkar

Utbildning Digital coach, pts.se/digitalcoach

Digitalhjälpen, pts.se/digitalhjalpen

Digitalidag, digitalidag.org

Statistiken är hämtad från Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2021”,  svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/

Digitalt utanförskap en forskningsöversikt, http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1374480/FULLTEXT01.pdf

Mer information

Ulrika Gani, projektledare, PTS enhet för digital delaktighet, tfn: 073-644 56 56

Lina Cronquist, projektledare Digitalidag, tfn: 073-389 78 20, e-post: lina.cronquist@digitalidag.org

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med digital delaktighet

PTS arbetar för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar. Vi har uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden it, elektronisk kommunikation och post.

Om Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Under en dag görs en gemensam kraftsamling där + 250 aktörer medverkar och som sammantaget arrangerar 1000 aktiviteter på 210 orter runt om i landet. Genom samverkan kan vi inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. I år arrangeras Digitalidag den 14 oktober.