Ny rapport visar tydlig digital klyfta mellan olika grupper i samhället

2020-06-17

Nu har rapporten och resultaten från 2019 års undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI) publicerats.

Resultaten visar tydligt att det finns en betydande digital klyfta i samhället. Storleken på klyftan varierar beroende på fråga och typ av funktionsnedsättningar. I undersökningen jämförs både resultaten med 2017 års undersökning och mellan grupper med och grupper utan funktionsnedsättning.

Några av rapportens viktigaste slutsatser

 • Den digitala klyftan etableras i unga år och består livet ut.
 • Många behöver hjälp – användningen av internet är inte autonom
 • De samhällsfinansierade institutionerna lyckas inte med digital inkludering
 • Lagen om webbtillgänglighet täcker inte alla tillgänglighetsproblem
 • Att inte kunna identifiera sig digitalt, för till exempel utföra bankärenden, är ett stort problem. En tredjedel av personerna med funktionsnedsättning tycks inte ha något sätt att identifiera sig digitalt.
 • Banktjänster och e-handel verkar ha blivit svårare, jämfört med undersökningen 2017.
 • Det digitala utanförskapet påverkas av funktionsnedsättning men kan inte förklaras av funktionsnedsättning.
 • Språk och intellektuell förmåga spelar störst roll för om det är svårt
 • Kvinnor har mindre svårigheter och använder internet mer än män
 • De digitala klyftorna är minst inom sociala medier, nyheter och mediekonsumtion
 • Inom grupper med samma diagnos, funktionsnedsättning eller svårighet finns personer som är fullt delaktiga och som inte är delaktiga alls.

Hela rapporten kan laddas ned på pts.se/smfoi

Samarbete för att nyansera bilden av det digitala utanförskapet

Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet är initierad och genomförd av Begripsam och finansierad av Post- och telestyrelsen (PTS). Genom samarbetet vill Begripsam och PTS bidra till en mer nyanserad bild av det digitala utanförskapet och att personer med olika funktionsnedsättningar och andra svårigheter blir tydligare representerade när andra undersökningar görs.

Det finns en relativt god bild av vad svenskarna gör på internet och vilka eventuella svårigheter som finns genom flera etablerade undersökningar. Dessa undersökningar baseras på urval av den svenska befolkningen, men då urvalen är relativt små är sannolikheten att hitta personer med vissa funktionsnedsättningar låg.

Om bilden av hur läget är för personer med funktionsnedsättningar inte är rättvisande blir det digitala utanförskapet inte rätt beskrivet. Det kan i förlängningen förhindra att rätt insatser görs och att det digitala utanförskapet istället riskerar att öka, säger Stefan Johansson, huvudansvarig för undersökningen och doktor i människa-datorinteraktion.

Viktig roll för PTS att sprida kunskap och bidra till lösningar

PTS anser att resultaten i den här undersökningen visar på ett än mer tydligt behov att hitta lösningar på hur det digitala utanförskapet kan minskas. Den visar även hur viktigt det är att genomföra undersökningar med metoder som säkerställer att personer med olika funktionsnedsättningar och svårigheter är representerade och som tar hänsyn till olika personers förmågor och förutsättningar. Tydlig och fördjupad information om vilka behov och brister som finns bidrar till bättre beslut om var insatser ska göras för att göra skillnad där behovet är störst.  

- Att sprida kunskap, probleminsikter och konkreta lösningsförslag kopplat till tillgänglighet och digital inkludering är något PTS kommer att fokusera ännu mer på framöver i vårt arbete för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar, säger Andreas Richter, chef för PTS enhet för digital delaktighet.

Mer information

Malin Wahlquist, ansvarig för undersökningen på PTS, 070-811 40 78
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund om undersökningen

Undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” är genomförd som en s.k. skuggundersökning. Den har mätt samma saker som har undersökts i andra undersökningar, men de metoder som använts fokuserar på att hitta fler personer med olika funktionsnedsättningar. Detta i syfte att komplettera, fördjupa och förtydliga bilden kring digital delaktighet – och utanförskap.

Undersökningen har genomförts två gånger, 2017 och 2019, och båda gångerna i samarbete mellan Begripsam och PTS.

Begripsam är ett företag och förening som består av erfarna forskare, experter och projektledare med kunskap om funktionshinderfrågor och har initierat och genomfört undersökningen. Många i Begripsam har egna levda erfarenheter av hur samhällets utformning kan påverka hur det är att leva med funktionsnedsättning.

PTS arbetar med att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom sina ansvarsområden elektronisk kommunikation och post för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället, oavsett förmåga och förutsättningar. Läs mer om PTS uppdrag på pts.se/digitaldelaktighet.