Hälften av hushållen utanför tätort och småort har snabbt bredband

2020-03-27

Bredbandsutbyggnad genom fibernät mattas av något och ökningen är störst utanför tät- och småort. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019.

Totalt har drygt åtta av tio av hushållen tillgång till fiber. Det är en ökning med knappt 3,5 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen mattades av något jämfört med ökningen mellan 2017 och 2018 som var cirka 5 procentenheter. Snabbast är ökningen i Dalarnas län (knappt 6 procentenheter), följt av Jönköpings och Blekinge län. Ytterligare knappt 8 procent av hushållen finns i absoluta närheten av ett fibernät, och skulle därmed kunna ansluta sig.

Knappt hälften av alla hushåll utanför tätort och småort har nu tillgång till fiber, vilket är en ökning med 7,5 procentenheter jämfört med 2018.

På denna sida finns ett dokument som redovisar utvecklingen i alla län och kommuner (topplistor fiber, 100 Mbit/s mm). Observera att dokumentet förutom tillgången till fiber, även visar andelen med tillgång eller fiber i absoluta närheten ("homes passed").

Ny metod för att följa upp mål om mobila tjänster

Regeringens mål för de mobila näten är att 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet ”där man normalt befinner sig”. Detta mål har följts upp i rapporten med hjälp av en ny metod för att mer specifikt undersöka sådana områden, exempelvis vägar, järnvägar samt områden med närhet till bostäder, företag och fritidshus. Cirka 92 procent av dessa utvalda områdens yta uppfyllde målet 2019 genom att ha tillgång till täckning och kapacitet som medger mobila tjänster av god kvalitet.

PTS följer också upp yttäckningen baserat på hela landytan i Sverige i rapporten, och konstaterar att den totala yttäckningen för taltjänster i landet är knappt 91 procent. Samtlig täckningsdata baserar sig på den aggregerade täckningen för samtliga operatörer.

Utvecklingen mot bredbandsmålen

Regeringens bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” lanserades i december 2016. Den här rapportens kartläggning visar hur långt utbyggnaden nått i relation till målen i strategin. Strategin innehåller två övergripande mål för bredband till hushåll och företag, samt ett mål för mobila tjänster (som redovisas ovan).

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Kartläggningen visar att 84 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband som medger hastigheter om minst 100 Mbit/s 2019. Det är en ökning med 3,5 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Det innebär en lägre ökningstakt än mellan 2017 och 2018, vilket kan förklaras med att utbyggnaden nu sker i allt mer glest befolkade områden.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Det här målet har tre underliggande delmål som alla ska vara uppfyllda för att målet i sig ska anses som uppfyllt. Läs mer om målen här.

Ett av dessa delmål är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025. Målet innefattar de hushåll och företag som befinner sig i närheten av ett fibernät, och därför relativt snabbt och kostnadseffektivt skulle kunna få tillgång. 2019 hade 92 procent av alla hushåll och företag tillgång till IT-infrastruktur som medger hastigheter om 1 Gbit/s, genom en anslutning eller genom att finnas i närheten av fibernät.

Ta del av rapporten

Mer information

Jens Ingman, marknadsanalytiker: 073-644 58 82
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2019.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin.