Digitalhjälpen ska bidra till att bryta äldres isolering

2020-12-08

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en ny del av webbplatsen som ska hjälpa äldre att förstå och använda digitala tjänster och verktyg. På Digitalhjälpen finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips om tjänster och insatser.

Med anledning av den rådande pandemin och den ökade isolering som många äldre upplever gav regeringen ett uppdrag till PTS i april 2020. PTS ska genomföra insatser som minskar den sociala isoleringen och ökar äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster.

En av dessa insatser är Digitalhjälpen - webbsidor med vägledning och tips som hjälper äldre att förstå och använda digitala tjänster och verktyg.

- Vi vet sedan tidigare att äldre har ett större digitalt utanförskap än övriga befolkningen. Under pågående pandemi har den situationen blivit allt mer tydlig. Vardagen är förändrad för oss alla men extra begränsad för många äldre. Digitala tjänster kan hjälpa äldre både med vardagsärenden och att hålla den sociala kontakten. Med Digitalhjälpen vill vi ge stöd för en lättare vardag för våra äldre, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på Post- och telestyrelsen.

Fler använder digitala tjänster under coronapandemin men äldre behöver stöd

Det finns många goda initiativ och exempel på stöd och insatser som pågår runt om i landet för att stötta äldre till en lättare vardag med digital hjälp. PTS har samlat information om några av dessa insatser, tjänster och verktyg på sin webbplats för att det ska vara lättare hitta det som erbjuds.

- Andelen äldre som använder digitala tjänster har ökat under pandemin, men fortfarande upplever många äldre svårigheter att fullt ut nyttja digital service. Här kan Digitalhjälpen fylla en viktig funktion, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

På Digitalhjälpen finns även helt nytt stödmaterial som PTS har tagit fram, i form av steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och fördjupande information om videosamtal och hjälp på distans med fjärrstyrning. För personal som arbetar med äldre inom vård och omsorg finns en särskild sektion med samlade tips och information för de som arbetar med att stötta äldre.

Digitalhjälpen finns på pts.se/digitalhjalpen

Livesända seminarier, nätverksträffar och informationskampanj

Under sommaren 2020 startade PTS ett nätverk för att samla aktörer och organisationer som vill bidra till att minska äldres isolering. Syftet är att ta till vara på den kompetens och initiativkraft som finns och underlätta för dessa att komma i kontakt med varandra för att dela erfarenheter och kunskaper.

Mellan november 2020 och mars 2021 anordnas tre digitala nätverksträffar. Den första delen av träffen är ett livesänt seminarium med gäster som delar med sig av kunskap och erfarenheter som är öppet för vem som helst att följa, live eller i efterhand. Efter webbsändningen samlas nätverkets medlemmar i ett digitalt diskussionsforum för mindre dialoggrupper.

För att stötta de äldre som är isolerade, inte har någon digital vana och har begränsad eller ingen tillgång till anhörigas stöd kommer en informationskampanj genomföras i början av 2021. Kampanjen handlar om att via icke-digitala kanaler, exempelvis tidningsannonser och postutskick, sprida information om var äldre kan få hjälp med att lära sig digitala tjänster.

Mer information

Kontaktmejl för uppdraget: brytisoleringen@pts.se

Tobias Willstedt, projektledare för uppdraget Bryt isoleringen, 073-644 55 19

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om uppdraget Bryt isoleringen

I maj 2020 fick PTS regeringsuppdraget som ska bidra till äldres förmåga att använda digitala tjänster, öka tillgängligheten till dem samt främja den digitala delaktigheten för målgruppen. De insatser som PTS gör inom ramen för uppdraget ska riktas mot äldre inom äldreomsorgen och till dem som är isolerade med anledning av utbrottet av coronaviruset. Uppdraget pågår fram till 31 mars 2021 då det slutrapporteras till regeringen. Läs mer om uppdraget på pts.se/brytisoleringen