Stora utmaningar på postmarknad i förändring

2017-04-19

Den svenska postmarknaden står inför stora förändringar. En ökad digitalisering ger nya förutsättningar för postservicen och kräver anpassningar. Det konstaterar PTS i en ny rapport.

I rapporten Svensk postmarknad 2017 konstaterar PTS att den svenska postmarknaden står under ett starkt förändringstryck. Nya tekniska lösningar och användarnas förändrade beteenden kräver att postoperatörerna anpassar sin verksamhet. De operatörer som drabbas av snabbt sjunkande brevvolymer måste kompensera detta genom kostnadsminskningar och effektiviseringar i verksamheten vilket ibland går ut över kvaliteten.

PTS har under 2016 och 2017 mottagit ett kraftigt ökat antal klagomål på postutdelningen. Den vanligaste orsaken till att allmänheten vänder sig till PTS är för att klaga på brister i utdelningen. Det handlar bland annat om brev som av något skäl inte kommit fram alls eller att de delats ut för sent, eller att man av misstag fått grannens brev.

– Även om postmarknaden förändras så är det viktigt att behålla tillförlitligheten i verksamheten. För förtroendet för brevet som kommunikationsform är det nödvändigt att kvaliteten håller en tillräckligt hög nivå. PTS har därför skärpt tillsynsinsatserna och vi har tät dialog med postoperatörerna i denna fråga, säger Sten Selander, chef för PTS postavdelning.

PTS kommer i slutet av maj med en rapport som särskilt behandlar postoperatörernas problem med utdelningskvalitet.  

Brevvolymerna faller – Postnord fortsatt största aktör

Sedan år 2000 har den totala brevvolymen i Sverige minskat med nära en tredjedel. Under 2016 fortsatte volymerna neråt.

Den absolut största aktören på marknaden är Postnord med drygt 81 procent av antalet utdelade brev (88,2 procent av omsättningen). Den största konkurrenten är Bring Citymail som har ökat sin marknadsandel till 17,5 procent av de utdelade försändelserna (10 procent av omsättningen).

E-handeln fortsätter att öka

PTS kan konstatera att e-handeln fortsätter att växa kraftigt i Sverige. Med den ökar också förväntningarna och kraven från konsumenterna, exempelvis vad gäller hemleveranser av paket och varubrev.  Samtidigt skapar det ökade kapacitetstrycket på det befintliga servicenätet ett starkare behov för postoperatörerna och andra paketförmedlingsföretag att utveckla nya logistiklösningar.

Digitala brevlådor utmanar brevet

Under 2016 skedde också ett trendbrott vad gäller digitala brevlådor. För såväl statliga digitala posttjänster som privata företag med digitala brevlådor ökade antalet användare kraftigt. Hittills är det mest privatpersoner som anslutit sig men antalet företag som använder digitala brevlådor ökar också.

Regeringen har tillsatt en utredning för att påskynda digitaliseringen inom offentlig sektor, där bl.a. digitala brevlådor nämns. Det är enligt PTS troligt att nedgången i brevvolymerna kommer att accelerera de kommande åren som en följd av bl.a. ett ökat användande av digitala alternativ.

Fortsatt anpassning till dagens situation

I rapporten konstaterar PTS att utvecklingen, inte bara i Sverige utan även i andra länder, visar att det finns behov av att se över regelverket, bland annat för att postoperatörerna ska få möjlighet att anpassa verksamheten efter dagens situation utan att sänka kraven på kvalitet och tillförlitlighet. Det rör sig bland annat om att förändra kraven på övernattbefordran och femdagarsutdelning. Sådana förändringar måste emellertid genomföras på ett hållbart sätt för att få avsedd effekt. Det innefattar bland annat tydligare myndighetskrav på tillförlitlighet och kvalitet.

– Det pågår en övergång från traditionella posttjänster till digitala lösningar. Men denna övergång måste vara långsiktigt hållbar och ta hänsyn till olika användargruppers behov, säger Sten Selander.

Klicka här för att ta del av rapporten

Mer information
Sten Selander, chef PTS postavdelning, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Mer om Svensk postmarknad 2017

PTS rapport tar upp många olika aspekter av den svenska postmarknaden.

Övergången till fastighetsbox fortsätter

Under 2016 fortsatte allt fler hushåll att gå över från brevinkast till fastighetsbox. Vid årsskiftet var det cirka 42 procent av de boende i flerfamiljshus som använde fastighetsbox.

Saknade brev

Brev som inte har kunnat delas ut (exempelvis på grund av felskriven adress eller felaktigt porto) ska lämnas till PTS. PTS öppnar breven och försöker hitta avsändaren. Om så sker, skickar PTS tillbaka brevet till denna. Under 2016 kom det in 367 727 sådana här försändelser till PTS och över 24 procent klarades upp.

Om rapporten

Rapporten Svensk postmarknad 2017 följer bl.a. upp tillgängligheten till posttjänster, konkurrenssituationen på de olika delmarknaderna på postområdet och hur postoperatörerna lever upp till sina tillståndsvillkor. Rapporten utgår från såväl egen statistik och analys som statistik från branschen.