Nya krav för ökad driftsäkerhet

2015-06-10

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag beslutat om nya föreskrifter som ska säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.

I takt med att användningen av elektroniska kommunikationstjänster ökar har samhället blivit alltmer beroende av fungerande nät och tjänster. Såväl privatpersoner som företag och samhällsviktiga verksamheter förlitar sig på att telefoni och internet fungerar. PTS bedömer att det behövs tydligare och skarpare krav för att säkerställa att tillhandahållare bevarar och utvecklar sitt arbete för driftsäkra nät och tjänster.

Krav på riskanalys och reservkraft

De föreskrifter som PTS nu har beslutat om innehåller bland annat generella krav på riskanalysarbete och incidenthantering. Föreskrifterna innehåller även mer specifika krav på exempelvis reservkraft vid strömavbrott, och krav på redundans av viktiga förbindelser och tillgångar.

– Tillgången till fungerande telefoni och internet har ökat i betydelse de senaste åren. Konsumenterna förväntar sig att tjänsterna ska fungera. Tillhandahållarna bedriver också många gånger ett gott arbete med sin driftsäkerhet. Men de senaste årens störningar och avbrott visar att vi behöver skarpare krav för att uppfylla samhällets och konsumenternas behov av driftsäkra nät och tjänster.
– Genom dessa krav förtydligar PTS vilka åtgärder som tillhandahållare måste vidta för att verksamheten ska uppfylla en grundnivå av driftsäkerhet, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Läs föreskrifterna

Mer information:
Karin Lodin, jurist på PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 073-644 56 04
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 68

Bakgrund

Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska enligt lagen vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. De åtgärder som vidtas ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för störningar och avbrott. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag från skyldigheten.