Medvetet säkerhetsarbete ska ge säkrare telefoni och Internet

2006-12-18

Tele- och Internetoperatörerna bör bedriva ett kontinuerligt och systematiskt säkerhetsarbete för att uppnå säkrare elektroniska kommunikationer. Det är innebörden i ett förslag till allmänna råd från Post- och telestyrelsen, PTS.

– Samhället blir allt mer beroende av både telefoni och Internet. Det är därför viktigt att operatörerna bedriver ett medvetet arbete för att höja säkerheten i både nät och tjänster, säger Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet på PTS.

En förutsättning för säkra kommunikationer är att operatörerna bygger sina nät och tjänster så att störningar och avbrott i det längsta kan undvikas.

När störningar och avbrott uppstår, ska det vara möjligt att begränsa konsekvenserna.

För detta krävs att operatörerna är medvetna om vilka risker de är utsatta för. De ska därför regelbundet genomföra riskanalyser genom att identifiera hot mot verksamheten samt bedöma sannolikheten för att hoten inträffar och deras konsekvenser för verksamheten.

Operatörerna ska sedan besluta om hur de ska hantera riskerna. Det kan exempelvis handla om att göra investeringar i näten eller att ta fram underhållsrutiner. Om en störning eller att avbrott inträffar, ska operatörerna ha planerat för vilka åtgärder de ska vidta. De bör exempelvis ha rutiner för att kunna avsätta extra personal för att avhjälpa avbrottet.

Efter en störning eller ett avbrott bör operatörerna följa upp händelsen och ta hänsyn till detta vid planering och utbyggnad av infrastrukturen.

PTS förslag till allmänna råd har nu skickats på remiss till bland annat operatörer och myndigheter. Målet är att de ska börja tillämpas under våren 2007.

Remiss

För mer information:
Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, 0708-45 44 50.
PTS presstjänst, 08-678 55 55.

Fakta: Så arbetar PTS för säkrare telefoni och Internet
PTS arbetar på flera sätt för att öka säkerheten i de elektroniska kommunikationerna. Åtgärderna kompletterar varandra.

Tillsyn. PTS kommer att kontrollera om operatörerna följer de allmänna råden om säkerhetsarbete.

Robusthetshöjande åtgärder. PTS har, tillsammans med marknaden, finansierat 2 300 reservelverk. Myndigheten har även finansierat 30 mobila basstationer.

Samverkan mellan stat och näringsliv. PTS och Svenska kraftnät leder ett samverkansprojekt mellan el- och telebranschen. PTS deltar även i den nationella telesamverkansgruppen. Det är ett frivilligt samarbetsforum för att stödja återställandet av infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid extraordinära händelser i samhället.

Konkurrensfrämjande åtgärder. I slutet av november presenterade PTS ett förslag till allmänna råd. Det ska ge konsumenter möjlighet att ta ställning till bland annat om operatören informerar om reparationstid vid fel, när konsumenter väljer abonnemang för telefoni eller Internet.