PTS samlar in uppgifter från aktörer verksamma på postmarknaden

2023-01-02

Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) sin årliga informationsinsamling inom ramen för postlagen och paketförordningen.

PTS har till uppgift att fortlöpande följa utvecklingen på postmarknaden och att posttjänsterna svarar mot samhällets behov.

PTS genomför en informationsinsamling

Nu genom PTS en informationsinsamling med statistik från företag som innehar tillstånd att bedriva postverksamhet.

Syftet med informationsinsamlingen är att följa marknadens utveckling och bidra till ökad transparens för både konsumenter och företag. Tanken är att detta ska ge möjligheter till ökad konkurrens och på sikt lägre priser för konsumenter och företag.

Detta gör PTS med uppgifterna

Den information som samlas in kommer att sammanställas i PTS årliga rapport Svensk postmarknad 2022. Rapporten kommer att publiceras på PTS webbplats i mitten av april.

Uppgifter om priser ligger till grund till en årlig bedömning av priserna på marknaden, vilken rapporteras in till EU-kommissionen som publicerar uppgifterna på en dedikerad webbplats.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS effektiviserar sina datainsamlingar för att minska uppgiftsbördan

Från och med 2023 effektiviserar PTS sina datainsamlingar. Tidigare har paketleverantörer behövt lämna in data två gånger per år. Från och med i år kommer paketleverantörerna endast behöva lämna in information om volymer och omsättning en gång per år, i juni. Detta innebär ändringar i hur PTS redovisar inhämtad statistik. Rapporten Svensk postmarknad kommer i framtiden att fokusera på den traditionella postmarknaden (operatörer med tillstånd att driva postverksamhet), medan marknadsanalys av paketmarknaden kommer att presenteras i rapporten Den svenska paketmarknaden. Syftet är att minska uppgiftsbördan för paketföretagen.