Postnord behöver vidta ytterligare åtgärder med anledning av utdelningsproblem

2023-03-21

Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Postnord att komplettera bolagets riskanalys för att postverksamheten ska bedrivas tillförlitligt.

I december 2022 beslutade PTS att förelägga Postnord att lämna in bland annat en riskanalys och handlingsplan för att komma tillrätta med problem i postutdelningen.

Innan dess hade PTS genomfört tillsyn mot Postnord om hur bolaget skött postutdelningen under sommaren och hösten 2022. Granskningen startade efter att PTS fått ett antal klagomål angående att postmottagare, i hela landet, inte fått någon post eller att den dröjt flera veckor med att delas ut.

Postnords riskanalys måste kompletteras

Postnord har, i enlighet med beslutet om föreläggande i december, lämnat in bland annat en riskanalys till PTS.

PTS kan dock konstatera att den inlämnade riskanalysen saknar den typen av avgörande bedömningar som är nödvändiga för att analysen ska anses som komplett. Det saknas bland annat en sammanvägd bedömning av sannolikheten för att vissa identifierade risker inträffar och vad för konsekvenser det i så fall medför för användarna av posttjänsten.

Utan bedömningarna går det inte att avgöra hur Postnord har prioriterat åtgärderna som anges i bolagets handlingsplan för att komma tillrätta med problemen i postutdelningen.

Komplettering senast 14 april

PTS förelägger nu Postnord att komplettera den inlämnade riskanalysen. Postnord ska komplettera med:

  • En bedömning av möjliga konsekvenser för postanvändarna av vissa identifierade risker.
  • En bedömning av sannolikheten att riskerna inträffar.
  • En sammanvägd riskbedömning av sannolikheten för att riskerna inträffar och vad för konsekvenser det i så fall medför för postanvändarna.

Senast den 14 april ska Postnord har inkommit med kompletteringen.

Klicka här för att läsa föreläggandet.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund

Under hösten 2022 genomförde PTS en granskning av hur Postnord skött postutdelningen under sommaren och hösten 2022. Bakgrunden var att det under sommaren inkom ett antal klagomål till PTS angående att postmottagare inte fått någon post eller den dröjt med flera veckor att delas ut. Klagomålen kom från hela landet.

PTS granskning visade att Postnord haft stora utmaningar med att bemanna verksamheten och att leveranskvalitén av brev under juni till september inte uppfyllt kraven i lagstiftningen. Myndigheten kunde också konstatera att de utdelningsrelaterade problemen kvarstod under oktober 2022.

PTS beslutade därför att förelägga Postnord att vidta åtgärder för att leva upp till kraven.