Så används uppgifter från brevoperatörer och paketleverantörer

2022-02-15

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför en informationsinsamling inom ramen för postlagen och paketförordningen. Syftet är att bevaka postmarknadens utveckling och ge ökad insyn i priserna på marknaden.

PTS har till uppgift att fortlöpande följa utvecklingen på postmarknaden och att posttjänsterna svarar mot samhällets behov.

PTS genomför informationsinsamling

Nu genom PTS en informationsinsamling med statistik från företag som är verksamma på postmarknaden (dvs. brev- och paketmarknaden).

Syftet med informationsinsamlingen är att följa marknadens utveckling och bidra till ökad transparens för både konsumenter och företag. Tanken är att detta ska ge möjligheter till ökad konkurrens och på sikt lägre priser för användarna.

Den information som samlas in kommer att sammanställas i PTS årliga rapport Svensk postmarknad 2022, vilken kommer att publiceras på PTS webbplats.

Detta gör PTS med uppgifterna

PTS använder även informationen för att kunna göra en heltäckande analys av den svenska postmarknaden samt att säkerställa att operatörerna på både brev- och paketmarknaden följer såväl EU-bestämmelser som svensk lagstiftning.  Informationen används för sammanställningar och analyser och kan ligga till grund för eventuella beslut om samhällsomfattande tjänster. Inhämtad prisinformation rapporteras in till EU-kommissionen som publicerar uppgifterna och utgör även underlag för en årlig bedömning av huruvida vissa priser hos tillhandahållaren av den samhällsomfattande tjänsten kan anses vara orimligt höga.

Här kommer uppgifterna publiceras.

19 april 2022 kommer PTS presentera resultatet från årets sammanställning.

Mer information
Cecilia Nyqvist, PTS enhet för postfrågor, 073-644 57 41
PTS presstjänst, 08-678 55 55