Postnord ska vidta åtgärder med anledning av utdelningsproblem

2022-12-08

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat Postnords utdelning under sommaren och hösten 2022. PTS bedömer att Postnord behöver vidta ett antal åtgärder för att verksamheten ska leva upp till kraven. Myndigheten förelägger därför Postnord.

PTS har under hösten genomfört en granskning av hur Postnord skött postutdelningen under sommaren och hösten 2022. Bakgrunden är att det under sommaren inkom ett antal klagomål till PTS angående att postmottagare inte fått någon post eller den dröjt med flera veckor att delas ut. Klagomålen kom från hela landet.

Utdelningsproblem kvarstått under oktober månad

PTS kan konstatera att Postnord under sommaren vidtog olika åtgärder för att komma tillrätta med sina utdelningsproblem men ändå inte lyckades med att bemanna alla inhämtnings- och utdelningsslingor varje dag. Konsekvenserna blev att postmottagare har fått sin post utdelad vid senare tillfällen.

PTS granskning visar att Postnord haft stora utmaningar med att bemanna verksamheten och att leveranskvalitén av brev under juni till september inte uppfyllt kraven i lagstiftningen. Myndigheten kan också konstatera att det framstår som att utdelningsrelaterade problem kvarstått under oktober månad.

Postnord ska åtgärda brister

PTS förelägger nu Postnord att vidta åtgärder för att leva upp till kraven.

Postnord ska därför upprätta en riskanalys och utifrån analysen ta fram en handlingsplan med åtgärder för att komma till rätta med de utdelningsrelaterade problemen.

Senast den 20 januari 2023 ska Postnord ha inkommit med riskanalys och handlingsplan.

Klicka här för att läsa föreläggandet.

Mer information
Emma Maraschin, PTS enhet för postfrågor, 0736-44 56 74
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Krav på Postnord

Enligt postförordningen ska Postnord dela ut minst 95 procent, av de inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran före angiven senaste inlämningstid, inom två påföljande arbetsdagar oavsett var i landet breven har lämnats in.

Enligt Postnords tillståndsvillkor ska rimliga krav på tillförlitlighet säkerställas genom att postverksamheten bland annat bedrivs utan avbrott och att brev kommer fram till adressaten inom den tid som angetts i Postnords kunderbjudande. Postnord, som är utsedd till tillhandahållare av hela den samhällsomfattande posttjänsten, ska årligen och vid behov genomföra riskanalyser som utgår från etablerade standarder och metoder.