Många svenskar får maximalt fem brev i veckan

2022-03-31

Svenskarna e-handlar i en allt större omfattning. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen låtit genomföra. Samtidigt får fyra av fem svenskar maximalt fem brev i veckan.

Myndigheten genomför regelbundet undersökningar i syfte att kartlägga användarnas behov av posttjänster och för att säkerställa att den samhällsomfattande posttjänsten motsvarar samhällets behov.

På uppdrag av PTS har Enkätfabriken AB genomfört en kvantitativ undersökning om befolkningens uppfattning om servicen inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten.

Maximalt fem brev i veckan

Årets undersökning visar bland annat de flesta svenskar får maximalt fem brev i veckan. Det är drygt 13 procent av de svarande som anger att de får mellan 6 och tio brev i veckan.

Samtidigt lägger de flesta svenskar mellan 51 och 200 kronor per år på att skicka brev.

Allt fler e-handlar

Andelen svenskar som e-handlar fortsätter att öka. Sedan 2014 har andelen vuxit med omkring en procent per år. Också i årets undersökning uppger fler svenskar att de e-handlar och 80 procent svarar att de köpt eller sålt en vara via internet det senaste året.

Respondenterna bekräftar det minskade behovet av utdelning fem dagar i veckan. 92 procent av de tillfrågade säger att de behov av postutdelning upp till tre dagar i veckan. Behovet av hög frekvens i postutdelningen korrelerar med respondenternas ålder såtillvida att ju äldre respondenterna är desto större är behovet av att få postutdelning oftare.

De flesta nöjda med posttjänsten

Resultatet av undersökningen visar att de flesta är relativt nöjda med Postnords service och tjänster. En klar majoritet är nöjd med tiden det tar att ta sig till servicestället, serviceställens öppettider samt kötider. Hälften av respondenterna svarar att de har ett serviceställe inom en kilometers avstånd. Undersökningen visar också att de flesta svenskar är nöjda med kvaliteten i postutdelningen. Sammanlagt är det 7 av tio som uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med postutdelning.

Men det finns problem som lyfts fram i undersökningen. En allt större andel upplever att posten inte kommer fram på utsatt tid samt att posten kommer fram till en annan mottagare än den avsedda. Fyra av 10 uppger att de under den senaste tiden fått post som egentligen tillhör någon annan.

- Den här undersökningen understryker att svenskarnas kommunikationsmönster ändras. Vi skickar och tar emot allt färre brev, samtidigt som vi e-handlar i högre utsträckning. Det är också tydligt att svenskarna ha högt ställda förväntningar på posttjänsten och att det finns utrymme att förbättra kvaliteten i postutdelningen ytterligare, säger Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

Klicka här för att läsa undersökningen.

Mer information
Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor, 073-644 56 74
PTS presstjänst, 08-678 55 55