Samråd och informationsmöte med marknadens aktörer och intresseorganisationer om förändrade regler om utdelning av post

2021-04-21

PTS kommer bjuda in till samråd kring myndighetens förslag till föreskrifter om utdelning av post inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten. Samrådet inleds med ett informationsmöte.

Post- och telestyrelsen (PTS) ska ta fram föreskrifter om utdelning av post inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten.

Samråd inleds med informationsmöte

PTS bjuder därför in till ett digitalt informationsmöte den 28 maj 2021, kl. 13.00-14.30. Informationsmötet inleder samrådet och riktar sig till bland annat företag och andra organisationer som ingår i marknaden.

PTS kommer vid mötet att berätta om PTS preliminära förslag till föreskrifter om utdelning av post inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten. Ni kommer därefter få möjlighet att under tre veckor efter informationsmötet lämna skriftliga synpunkter på förslagen.

Syftet med samrådet är att på ett tidigt stadium i föreskriftsarbetet få in synpunkter och förslag från berörda aktörer. PTS välkomnar därför era synpunkter och förslag då de är viktiga för att myndigheten ska kunna arbeta fram en välavvägd föreskrift om utdelning av post.

Anmälan och praktisk information

Anmälan till informationsmötet gör till e-post foreskrifterpost [a] pts.se. Vänligen ange ditt namn, vilken organisation du kommer ifrån samt kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer).

Vi vill gärna ha er anmälan senast fredagen den 21 maj 2021.

Informationsmötet kommer att spelas in och kommer att vara tillgänglig på PTS webbsida under två veckor efter mötet. Genom att anmäla er till mötet anses ni har gett ert medgivande till att vara med på ljud- och videoinspelning.

Om informationsmötet blir fullt förbehåller sig PTS rätten att begränsa antalet deltagare. Från den 10 maj har vi enbart möjlighet att ta emot nya anmälningar om maximalt två deltagare per organisation.

Har du frågor om samrådet eller om PTS föreskriftsarbete kan du skicka dessa till foreskrifterpost [a] pts.se.

Bakgrund

Postmarknaden påverkas av att användarnas behov av posttjänster förändras

Antalet skickade skriftliga meddelanden i Sverige har minskat kraftigt. Samtidigt ökar användningen av digitala kommunikationssätt. Privatpersoner och organisationer e-handlar dessutom mer, skickar fler paket och har högre förväntningar på leveranserna. Samhällets förändrade behov leder till ekonomiska konsekvenser för bland annat postoperatörerna som behöver anpassa och utveckla sina verksamheter. Regleringen behöver också anpassas för att möta dessa ändrade behov, samtidigt som den fortsatt behöver säkerställa en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst.

Föreskrifter om hur utdelning inom den samhällsomfattande posttjänsten ska utföras

Idag finns inte några tvingande regler som handlar om var utdelning av post ska ske. Det betyder att det inte är tydligt vilken nivå av service som den eller de operatörer som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten ska leverera. Postnord är idag den operatör som blivit utsedd att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Det är inte heller tydligt för postmottagarna vilken servicenivå de kan förvänta sig.

Syftet med PTS föreskriftsarbete är därför att skapa ökad tydlighet genom att definiera en servicenivå för postservicen, bland annat när det gäller avståndet till postlådan.

PTS ambition är att detta ska göras på ett sätt som förtydligar skyldigheten för operatören, säkrar servicen för mottagarna samtidigt som nya lösningar för postmottagning ska kunna utvecklas som möter samhällets förändrade behov.

Regleringen berör olika slags aktörer

PTS föreskriftsarbete påverkar inte bara tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten, postmottagare och fastighetsägare. Även andra aktörer som levererar brev och paket upp till 20 kg hem till enskilda mottagare (till postlådor, postinlägg eller fastighetsboxar) kan påverkas. En förändrad reglering av utdelning av post har också beröringspunkter med kommunal planering och regionala utvecklingsfrågor.

Detta händer sen

Synpunkter som lämnas under det tidiga samrådet kommer tas in i PTS fortsatta föreskriftsarbete. Under det fortsatta föreskriftsarbetet kommer också konsekvensutredning göras.

När förslag till föreskrifter och konsekvensutredning är klara kommer de gå ut på remiss och även då kommer möjlighet finnas att lämna synpunkter. Information om det fortsatta arbetet kommer läggas ut på PTS webbplats, www.pts.se.