Postnord åtgärdade brister kring USA-brev

2021-12-22

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat hur Postnord agerat med anledning av att vissa varuförsändelser till mottagare i USA har stoppats.

Bakgrunden till den uppkomna situationen är nya krav enligt en nationell lag i USA som syftar till att öka spårbarheten och motverka att otillåtet innehåll i försändelserna förs in i USA. Varuförsändelser som skickas till mottagare i USA och som inte uppfyller kraven – till exempel genom avsaknad av korrekt tulldeklaration - kan därför komma att stoppas. Om den stoppade försändelsen saknar avsändaradress kan den inte returneras till avsändaren utan skickas till PTS enhet för saknade brev.

Brister men Postnord vidtog åtgärder

PTS har genomfört en granskning av hur Postnord har hanterat den uppkomna situationen, till exempel vad gäller information till konsumenter om de nya reglerna.

PTS kan konstatera att det initialt har förekommit brister vad gäller tillförlitligheten i Postnords postverksamhet. Postnord har inte säkerställt att brev kommit fram till adressaten inom den tid som angetts i Postnords kunderbjudande genom att till exempel i tillräcklig utsträckning informera avsändarna om gällande regler kring märkning av försändelser som ska befordras till USA. Vissa varuförsändelser som har lämnats in för befordran har som en följd inte varit tillräckligt märkta av avsändarna för att kunna skickas vidare till adressaten i USA. Granskningen visar dock att Postnord har vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter att till exempel informera avsändarna om gällande regler. PTS kan också konstatera att dessa åtgärder har haft önskad effekt, bland annat eftersom att antalet stoppade brev har minskat.

PTS avslutar därför granskningen utan ytterligare åtgärd. Det är dock viktigt att Postnord fortsätter informera avsändarna om vikten av att tulldeklarera korrekt och att ange avsändaradress på försändelser. PTS kommer också följa frågan och arbeta för att avsändarna ska känna till vilken information som ska anges på försändelser.

Klicka här för att läsa beslutet.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55