Krav är uppfyllda i modellen med varannandagsutdelning

2021-06-24

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat Postnords införande av en ny produktionsmodell, så kallad varannandagsutdelning, i Malmö terminalområde. Myndigheten kan bland annat konstatera att Postnord levt upp till kraven på inlämning och utdelning måndag till fredag, tillförlitlighet och befordringstid för frimärkta brev.

Det var i januari 2021 som Postnord meddelade sin avsikt att införa en ny produktionsmodell för postutdelning med start i Malmö terminalområde. Produktionsmodellen innebär i stora drag att Postnord anpassar sin distributionsprocess i förhållande till postförordningens krav på tvådagarsbefordran. I praktiken innebär modellen i stort att de flesta brevförsändelserna delas ut varannan dag, men att varuförsändelser och expressbrev delas ut varje helgfri vardag.

Under januari 2021 inledde PTS tillsyn för att följa Postnords nya produktionsmodell.

Granskning att regler och krav följs

PTS har granskat om produktionsmodellen, i Malmö terminalområde, överensstämmer med aktuella bestämmelser. Bland annat har myndigheten granskat hur Postnord säkerställer att modellen är förenlig med det lagstadgade kravet om femdagarsutdelning, befordringskravet för brev som lämnats in för tvådagarsbefordran, kvalitetsmätningar samt produktionsmodellens effekt på tillförlitlighet och personlig integritet.

Krav uppfylls men risker finns

PTS konstaterar att det lagstadgade kravet på femdagarsutdelning innebär att postanvändare dels ska kunna lämna in postförsändelser, dels ska kunna få postförsändelser utdelade varje helgfri vardag. Kravet på femdagarsutdelning innebär dock inte, enligt PTS mening, att varje enskild tjänst som Postnord erbjuder måste delas ut varje helgfri vardag. PTS bedömning är att det sammanlagda utbudet av tjänster för utdelning och inlämning av postförsändelser medför att Postnords produktionsmodell är förenlig med femdagarskravet.

PTS har i granskningen noterat att den nya produktionsmodellen medför att marginalerna i produktionsprocessen minskar, vilket innebär att Postnord får mindre tid på sig att komma till rätta med problem som kan uppstå i utdelningen. Det framgår dock av PTS utredning att Postnord på olika sätt arbetar med att omhänderta detta.

Sammantaget bedömer myndigheten att Postnord levt upp till kraven på inlämning och utdelning måndag till fredag, tillförlitlighet, personlig integritet och befordringstid för frimärkta brev i Malmö terminalområde.

Mätningar behövs

Produktionsmodellen innebär konkret att många brev delas ut andra dagen efter inlämning, och därför ska betraktas som inlämnade för tvådagarsbefordran. Befordringstiden för dessa brev ska mätas enligt Postnords tillståndsvillkor. PTS noterar att Postnord ännu inte genomför sådana mätningar för samtliga berörda tjänster.

PTS avser att återkomma med en särskild granskning av efterlevnaden av kraven på mätning av befordringstider.

- PTS har granskat införandet av varannandagsutdelning i Malmö terminalområde. Vi kan konstatera att Postnord i detta fall levt upp till kraven men att det finns utmaningar som operatören behöver ta omhand. Vi kommer därför att noggrant bevaka Postnords fortsatta införande även i andra delar av Sverige, säger Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

Klicka här för att ta del av beslutet

Mer information
Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor, 073-644 56 74
PTS presstjänst, 08-678 55 55