PTS granskar hur Postnord förbereder test av ny utdelningsmodell

2020-05-08

Postnord har beslutat att testa en ny produktionsmodell på vissa platser i Sverige. Post- och telestyrelsen (PTS) vill granska hur Postnord förbereder sig inför detta test. Myndigheten inleder därför tillsyn.

Postnord har meddelat att de har för avsikt att testa en ny produktionsmodell. Modellen går kortfattat ut på att optimera brevdistributionen i förhållande till kravet på tvådagarsbefordran i postförordningen. I praktiken innebär det här att mottagarna får brev inlämnade för tvådagarsbefordran utdelade varannan dag.

PTS bedömer att den föreslagna förändringen, som den hittills presenterats för myndigheten, ryms inom gällande regelverk. PTS ser positivt på att Postnord testar den nya produktionsmodellen för att kunna utvärdera vilka konsekvenser den får för berörda avsändare och mottagare samt Postnords verksamhet.

Viktigt med goda förberedelser

PTS konstaterar att Postnords förberedelser inför och genomförande av testet av den nya produktionsmodellen kan påverka operatörens förmåga att bedriva en tillförlitlig postverksamhet i enlighet med kraven i postlagstiftningen och gällande tillståndsvillkor.

PTS inleder därför tillsyn för att följa hur Postnord jobbar med bland annat riskanalyser och tillförlitlighetsmått inför och under genomförandet av testet. PTS kommer därefter ta del av Postnords samlade utvärdering av hur postoperatören under testperioden har levt upp till regelverkets krav att postverksamhet ska bedrivas tillförlitligt.

– Den svenska postmarknaden genomgår stora förändringar och det är rimligt att Postnord får möjlighet att anpassa sin verksamhet utifrån detta. PTS ser därför positivt på att Postnord testar en ny produktionsmodell.

– Men det är mycket viktigt att testet genomförs med bibehållen kvalitet och att Postnord även fortsättningsvis lever upp till de krav som åligger operatören, säger Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

Klicka här för att läsa PTS frågor till Postnord.

Mer information
Emma Maraschin, PTS enhet för postfrågor, 073-644 56 74
PTS presstjänst, 08-678 55 55