Majoritet påverkades inte av varannandagsutdelning – men två av fem är negativa

2020-12-21

De allra flesta tillfrågade i Lund och Kävlinge påverkades inte av Postnords försök med varannandagsutdelning. Samtidigt är det 15 procent av de tillfrågade som uppger att varannandagsutdelningen har medfört negativa konsekvenser och 22 procent uppger att de är negativa till modellen. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra.

Postnord har meddelat att de har för avsikt att testa en ny produktionsmodell. Modellen går kortfattat ut på att optimera brevdistributionen i förhållande till kravet på tvådagarsbefordran i postförordningen. I praktiken innebär det här att mottagarna får brev inlämnade för tvådagarsbefordran utdelade varannan dag.

Under hösten har modellen testats i Lund och Kävlinge.

Hur har användarna påverkats?

För att undersöka hur användarna har påverkats av Postnords produktionsmodell har PTS låtit genomföra en kvantitativ undersökning.

Undersökningen visar att de allra flesta, 84 procent, inte påverkades av försöket med varannandagsutdelning. Dessutom uppger en stor majoritet att de är positivt eller neutralt inställda till varannandagsutdelning av brev. Positiva konsekvenser som nämns av de svarande är att det är en mer miljövänlig utdelningsform, en anpassning till den minskande mängden brev, en ekonomisk besparing och att den fortfarande motsvarar deras behov.

Samtidigt är det 15 procent av de tillfrågade som uppger att varannandagsutdelningen har medfört negativa konsekvenser och 22 procent uppger att de är negativa till modellen.

I undersökningen framkommer det också att inställningen till varannandagsutdelning beror på ålder och sysselsättning. De mest negativa är personer i åldern 45-64 år, samt egenföretagare. Exempel på negativa konsekvenser som de svarande har angett är fördröjning av viktiga eller brådskande brev och kallelser från myndigheter och sjukvård samt att hinna betala fakturor i tid.

– Den här undersökningen bekräftar bilden av att de allra flesta inte behöver få posten skickad till sig fem dagar i veckan. Samtidigt finns det grupper som har ett sådant behov. Det är viktigt att den framtida posttjänsten kan möta dessa olika behov på ett bra sätt. Det är också viktigt att staten, regioner, kommuner och större företag använder de kanaler som är mest ändamålsenliga vid snabb kommunikation med medborgarna, säger Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

PTS genomför för närvarande en kvalitativ undersökning om vilka behov personer med särskilda behov har av posttjänster vilken kommer att publiceras under våren 2021. Det är viktigt att säkerställa lösningar för de grupper som fortsatt behöver utdelning av skriftliga meddelanden. Det kan handla om personer med särskilda behov och till viss del även egenföretagare. För att skapa förutsättningar för sådana lösningar arbetar PTS för ökad digital inkludering och delaktighet.

Så följer PTS försöken med varannandagsutdelning

Förutom den kvantitativa undersökningen har PTS även genomfört tillsyn för att följa om Postnords postverksamhet i de berörda testområdena levt upp till postlagens krav på tillförlitlighet och för att följa upp att kraven på befordringstider i postförordningen efterlevts.

Myndigheten har sedan tidigare också granskat hur Postnord förberedde testverksamheten.

PTS kunde den 18 december 2020 konstatera att Postnord levt upp till kraven i det geografiskt avgränsade området under testperioden och avslutade därmed tillsynen av Postnords test varannandagsutdelning i Lund och Kävlinge.

Klicka här för att läsa undersökningen

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS arbete för digital delaktighet

PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.

Digitaliseringen av samhället innebär många nya och förbättrade kommunikationsmöjligheter. Utvecklingen går fort och innebär många förändringar och därför är det viktigt att grupper och individer inte hamnar utanför. Tjänster, teknik och kommunikation behöver vara inkluderande och bidra till att alla kan vara delaktiga i samhället, oavsett förmåga och förutsättningar.

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.