Den svenska postmarknaden: paketen ökar och breven minskar

2020-04-15

Brevmarknaden och paketmarknaden fortsätter att utvecklas – åt olika håll. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk Postmarknad 2020.

PTS har i uppdrag att bevaka, analysera och beskriva postmarknadens utveckling. Varje år publicerar myndigheten rapporten Svensk postmarknad, som bland annat beskriver volymutvecklingen och konkurrenssituationen på postmarknaden.

Paketmarknaden fortsätter växa

För första gången kan PTS presentera en samlad bild av läget inom paketmarknaden. Under 2018 så distribuerades det 240,6 miljoner paket i Sverige. Av dessa hade 31,4 miljoner sin mottagare i ett annat land. Omsättningen uppgick under samma år till 15,9 miljarder kronor.

När det gäller konkurrenssituationen så konstaterar PTS att ingen aktör står för mer än hälften av omsättningen. Postnord har den största andelen med 40 procent. Därefter följer UPS med runt 20 procent. Schenker och DHL har marknadsandelar på ca tio procent var.

Fortsatt volymnedgång på brevmarknaden

Samtidigt så fortsätter de svenska brevvolymerna att minska. Under 2019 minskade brevvolymerna med 10,5 procent vilket är den största minskningen någonsin. Totalt har den svenska brevvolymen minskat med 47 procent sedan år 2000.

Samtidigt är den samhällsomfattande posttjänsten viktig för många. PTS har det senaste året genomfört användarundersökningar som tydligt visar att användarna fortfarande värderar en posttjänst som är tillgänglig och möter behoven.

– Postmarknaden fortsätter att förändras. Men den samhällsomfattande posttjänsten spelar alltjämt en viktig roll för många människor, företag och organisationer. För att den samhällsomfattande posttjänsten ska kunna fortsätta fungera och vara självfinansierad så behöver den anpassas till de behov som finns i dag, säger Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

Postnord uppfyller krav

Reglerna innebär att minst 95 procent av de inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran (före angiven senaste inlämningstid) ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. Bolagets befordringstider mäts kontinuerligt och under 2019 uppfyllde Postnord kraven med god marginal. I genomsnitt så var 97,7 procent av alla frimärkta brev utdelade inom två arbetsdagar och ingen gång under året var Postnord under 95 procentsmålet på nationell nivå.

Antalet klagomål, som inkommer till PTS respektive Postnord och Citymail, minskar också jämfört med de senaste två åren.

… och ökar i marknadsandelar

Under de senaste åren har Postnords marknadsandelar minskat, men under 2019 ökade bolaget sin marknadsandel något till strax under 80 procent av antalet utdelade brev. Samtidigt minskade marknadsandelen för den största konkurrenten Citymail.

Klicka här för att läsa mer.

Mer information
Emma Maraschin, PTS enhet för postfrågor, 073-644 56 74
PTS presstjänst, 08-678 55 55