Citymail lyckades med omställning till lokal sortering

2020-04-03

Under 2019 genomförde Citymail ett lyckat återinförande av lokal sortering av brev på ett antal av operatörens utdelningskontor. Den bedömningen gör Post- och telestyrelsen (PTS) efter att ha genomfört tillsyn.

Citymail beslutade under förra året att genomföra en omställning av ett antal utdelningskontor. Det innebar att kontoren gick från att endast dela ut post som sorteras centralt, till att utföra både manuell sortering och utdelning. Syftet med omställningen var att stärka kvaliteten i verksamheten.

PTS granskade omställningen

För att kontrollera att omställningen genomfördes i enlighet med lagens krav och gällande tillståndsvillkor beslutade PTS att inleda en tillsynsinsats. Myndigheten genomförde därför under hösten 2019 tillsynsbesök vid tre av de kontor som genomgick förändringen.

Omställning uppfyllde krav

PTS samlade bedömning efter tillsynsbesöken är att Citymail har genomfört omställningen till lokal sortering på ett ändamålsenligt sätt och att verksamheten på de tre utdelningskontoren kan anses leva upp till såväl lagkrav som tillståndsvillkor.

Tillsynen avskrivs därför.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS tillsyn på postområdet

PTS tillsyn går ut på att kontrollera att postoperatörerna uppfyller de krav som ställs i postlagen och andra regelverk som har stöd av postlagen.

Postverksamhet ska enligt postlagen bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

PTS har möjlighet att meddela förelägganden ifall en operatör agerar i strid med gällande bestämmelser. Dessa kan förenas med vite. PTS har också möjlighet att meddela föreskrifter i den utsträckning som framgår av postförordningen.