Paketleveranser större utmaning i glesbygd än i tätort

2019-10-03

Den ökande e-handeln skapar utmaningar och leveranser av paket fungerar inte alltid smidigt för mottagarna. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra. De postanvändare PTS har tillfrågat i lands- och glesbygd är ändå generellt nöjda med dagens postservice.

PTS har låtit genomföra en kvalitativ studie av hur användar­nas behov av posttjänster ser ut med fokus på lands- och glesbygd. Syftet med studien är att PTS ska få en fördjupad kunskap om de behov och utmaningar som privatpersoner och småföretagare har.

Bättre lösningar för paketleveranser efterlyses

E-handeln ökar i hela landet och behovet av väl fungerande system för paketleveranser är tydligt i undersökningen. På landsbygden finns det inte lika många alternativ, vad gäller till exempel distributörer och utlämningsställen. Många efterfrågar därför en ökad samordning mellan marknadsaktörer vad gäller leveranserna samt flexibilitet, bland annat för att själv kunna styra var utdelning ska ske för att bättre passa in i de rörelsemönster man har.

Ett antal svarande i undersökningen upplever också att leverantörerna har dålig kunskap om leveransvillkoren ute i landet och att de därför underskattar eller felbedömer hur lång tid en leverans kommer att ta eller att det inte på vissa platser går att få paketleverans övernatt.

Därutöver verkar kunskapen generellt vara låg om att privatpersoner och företag som bor och verkar på landsbygden längs Postnords lantbrevbärarlinjer har möjlighet att få sina paket utkörda om de aviserar det till postoperatören.

Breven minskar men innehållet är viktigt

Precis som i övriga studier så är trenden tydlig att färre skickar och tar emot traditionella brev. Men möjligheten att skicka och ta emot viktiga meddelanden är fortfarande viktig och nödvändig.  

Skillnaden gentemot tätorter är upplevelsen att bredbandsinfrastrukturen inte alltid är tillräcklig för att ersätta fysiska meddelanden. I studien uppger ett antal svarande bland annat att de har problem att sköta digital kommunikation via den fasta eller mobila bredbandsanslutningen. Vissa saknar tillgång till fiber och upplever att det tillgängliga mobilnätet inte räcker till eller blir för dyrt.  

- Även om utmaningarna många gånger är samma som i tätort så blir konsekvenserna större i lands- och glesbygd när servicen inte fungerar eller inte motsvarar användarnas behov. Vi tittar nu på hur en utformning av framtidens posttjänster bör se ut för att svara mot samhällets behov. Det är mycket viktigt att vi har denna typ av underlag med oss i det arbetet, säger Emma Maraschin, chef vid PTS enhet för postfrågor.

Klicka här för att läsa undersökningen

Mer information
Emma Maraschin, PTS enhet för postfrågor, 0736-44 56 74.
PTS presstjänst, 08-678 55 55.

Om undersökningen

PTS har gett konsultföretaget A-focus i uppdrag att genomföra en fördjupad kvalitativ studie av användarnas behov av posttjänster med fokus på varuförsändelser i lands- och glesbygd. Studien baseras på 40 intervjuer med företag och privatpersoner verksamma/boende i lands- och glesbygd. Dessa har kompletterats med ytterligare 16 intervjuer med företrädare för olika organiserade intressen. Undersökningen genomfördes under perioden november 2018 till maj 2019.

Uppdraget till A-focus är ett led i PTS pågående arbete med att kartlägga olika gruppers behov av posttjänster för att ta fram underlag inför utformandet av en samhällsomfattande posttjänst som motsvarar samhällets och användarnas behov.