Marknaden för betaltjänster under utmaningar

2019-02-22

Marknaden för manuella betaltjänster står inför stora utmaningar under kommande år. Det är därför viktigt att öka den digitala delaktigheten och göra digitala betaltjänster mer användbara. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

PTS har regeringens uppdrag att främja länsstyrelserna i arbetet med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster, alltså möjligheten att ta ut kontanter, genomföra betalningsförmedling (exempelvis betala räkningar) och sätta in dagskassor. Insatserna sker där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Inom ramen för det arbetet ska PTS varje år rapportera om myndighetens insatser i sammanhanget.

Ökad sårbarhet för betaltjänster

PTS kan konstatera att aktörer som upprätthåller infrastrukturen för manuella och kontanta betaltjänster gör betydande nedskärningar i sina tjänster, vilket påverkar tillgången till grundläggande betaltjänster i allt större områden. PTS bedömer att utarmningen av kontanta och manuella betaltjänster kommer bli än mer framträdande under 2019.

Till följd av utvecklingen befarar PTS att de människor som inte är digitalt delaktiga kommer att bli allt mer begränsade i vilka tjänster de kan ta del av framöver. PTS anser därför att det är allt mer angeläget att insatser styrs mot att öka den digitala delaktigheten och att göra de digitala betaltjänsterna mer tillgängliga och användbara.

Tillgång till digitala betaltjänster

PTS och länsstyrelserna arbetar både med finansiering av betaltjänstombud och med finansiering av andra insatser som främjar att människor kan ta del av digitala betaltjänstlösningar istället.

PTS bedömer att behovet av insatser kommer att öka inom båda dessa områden, men konstaterar också att förutsättningarna för att finansiera betaltjänstombud är helt beroende av att det finns en rikstäckande betalinfrastruktur att utgå ifrån.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
Fredrika Hed Rosén, PTS postavdelning, tfn: 08-678 57 66
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS insatser under 2018

Under 2018 har PTS lämnat ekonomiska bidrag till ett antal länsstyrelser. Inom 13 län har dessa bidrag bland annat medfört att det i slutet av 2018 fanns 38 statligt finansierade betaltjänstombud.

PTS har även finansierat regionala processledare i 19 län för arbete med olika insatser som ombudslösningar, utvecklingsprojekt och främjandearbete.

Utöver det löpande myndighetsarbetet med ansökningar, beslut och uppföljning har PTS arbetat främjande för att stödja länsstyrelserna. Exempelvis var PTS medarrangör till den årliga betaltjänstkonferensen i mars, ordnade en processledarutbildning i maj och deltog fortlöpande i arbetet i två arbetsgrupper.