Digitala betaltjänster behöver bli mer tillgängliga

2019-12-20

Det behövs fortsatt arbete med tillgänglighet för att fler ska kunna använda digitala betaltjänster. Det konstateras i en studie som PTS låtit genomföra.

Betaltjänstmarknaden digitaliseras i snabb takt. Kontanter och traditionella betaltjänster används allt mer sällan. I stället blir de digitala betaltjänsterna allt vanligare. De flesta är i dag digitalt delaktiga och har normalt sett inga svårigheter att använda sådana tjänster. Men samtidigt finns det grupper i samhället som inte är digitalt delaktiga. Det kan handla om exempelvis äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Det finns mycket information om olika digitala betaltjänster och betalsätt. Men informationen är spridd och det är svårt att få en överblick över vilken information som finns, var den går att hitta och om den är användbar för dessa grupper.

Målgruppsanpassad information saknas

PTS har låtit genomföra en inventering av tillgången till lättillgänglig och användbar information som kan hjälpa grupper i behov av särskilt stöd, däribland äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända, teknikovana samt de som hjälper dessa målgrupper, för att se om det finns behov av att ta fram ny information och i så fall vilken. Studien har genomförts av analysföretaget Stelacon (numera Anlysys Mason).

I studien framgår det att det saknas målgruppsanpassad information som ger en helt komplett bild av digitala betaltjänster/betalsätt. Samtliga banker och tjänsteleverantörer som ingått i studien har information om hur användare kan komma igång och installera digitala tjänster men tillgången till information varierar och är sämre när det exempelvis gäller hur tjänsterna ska användas.

Fortsatt arbete behövs

Studien visar att det behövs fortsatt arbete med att förbättra tillgängligheten till tjänsterna så att fler ska kunna använda digitala betaltjänster och nämner bland annat att tillgången till videofilmer, demos och information på flera språk skulle underlätta förståelsen och möjligheterna för fler att kunna använda digitala betaltjänster.

Klicka här för att läsa rapporten

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS arbete med grundläggande betaltjänster

PTS har regeringens uppdrag att främja länsstyrelserna i arbetet med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster, alltså möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar och sätta in dagskassor.