PTS granskar Postnords hantering av försändelser med varor från länder utanför EU

2018-06-15

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning av Postnords rutiner i samband med hantering av varuförsändelser som skickats från länder utanför EU.

Under den senaste tiden har PTS mottagit en ökad mängd frågor och klagomål kring Postnords nya rutiner för att hantera tull, moms och avgifter i samband med hantering av varuförsändelser som skickats från länder utanför EU.

Klagomålen har bland annat handlat om långa väntetider på försändelser efter det att avgift och moms har betalats. Det har också inkommit klagomål på Postnords klagomålshanteringen när det gäller frågor om avgiften för hantering samt momsinbetalning.

PTS inleder tillsyn

PTS har beslutat att inleda tillsyn för att undersöka om Postnord brutit mot några av de krav som postoperatörer i Sverige är skyldiga att leva upp till.

PTS kommer att inleda tillsynen genom att skicka ett antal frågor om Postnords klagomålshantering i samband med hanteringen av paket- och postförsändelser som skickats från länder utanför EU. Frågorna ska besvara senast den 20 augusti 2018. Sedan fattar myndigheten beslut om hur tillsynen går vidare.

Mer information
Emma Maraschin, chef PTS enhet för posttillsyn, 073-644 56 74
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Samhällsomfattande posttjänst

PTS är tillståndsmyndighet enligt postlagen och postförordningen och meddelar tillstånd och tillståndsvillkor för landets postoperatörer samt bedriver tillsyn över dessa.

PTS tillståndsvillkor innebär bland annat att Postnord ska se till att en insamling och en utdelning av postförsändelser upp till 20 kg görs varje helgfri måndag till fredag.

Enligt villkoren ska Postnord också ta hänsyn till de behov personer med funktionsnedsättning kan ha av särskilda posttjänster. Postnord ska även en gång per år offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och ange hur klagomålen har behandlats.