Postnord uppfyller nya leveranskrav

2018-10-15

Postnord uppfyller de nya leveranskraven att minst 95 procent av alla frimärkta inrikesbrev ska delas ut inom två dagar. Det visar en första utvärdering som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra.

Den 1 januari 2018 ändrades postförordningen, efter ett beslut av regeringen. Tvådagarsbefordran av brev ersatte övernattbefordran när det gäller kvalitetskraven inom den samhällsomfattande posttjänsten. Det nuvarande kravet innebär att minst 95 procent av de inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. Tidigare var kravet att minst 85 procent av breven skulle delas ut dagen efter inlämning.

PTS har också ställt krav på Postnord att genomföra oberoende mätningar av de så kallade befordringstiderna.

Leveranskraven har uppfyllts

Mätningen för perioden januari till augusti 2018 visar att Postnord samtliga månader har levt upp till kravet om minst 95 procent utdelade inom två dagar. I genomsnitt, under perioden, har nära 99 procent av breven delats ut inom två dagar.

Inte heltäckande bild

Mätningen innefattar enbart tvådagarsbefordran för frimärkta brev. Alltså sådana som främst skickas av privatpersoner, eller mindre företag. Dessa brev utgör en mindre del av Postnords utdelade inrikes brevförsändelser.

De så kallade 1:a-klassbreven, som främst skickas av företag och organisationer, ingår inte i kravet och har därför inte mätts inom ramen för denna undersökning.

PTS har dock ställt krav på att de två största postoperatörerna, Postnord och Citymail, även ska genomföra oberoende mätningar av de brev som inte ingår i förordningens bestämmelser.

– Genom att mäta både de frimärkta breven och övriga brevförsändelser får PTS ett bra underlag för att följa upp kvaliteten i postutdelningen. Vi kommer framöver få ett mer omfattande underlag än vad som har funnits tidigare, säger Emma Maraschin, chef vid PTS enhet för posttillsyn.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
Emma Maraschin, PTS enhet för posttillsyn,
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om tvådagarsbefordran

Ett av huvudskälen till att tvådagarsbefordran infördes var att möjliggöra för Postnord att minska såväl kostnader som miljöpåverkan genom att framförallt minska behovet av flygtransporter. Postnord har också efter förändringen kunnat lägga om sina transporter på ett fördelaktigare sätt. Anpassningen av brevdistributionen till det nya kravet har av praktiska skäl dock skett stegvis.

Om den samhällsomfattande posttjänsten

PTS är tillståndsmyndighet enligt postlagen och postförordningen och meddelar tillstånd och tillståndsvillkor för landets postoperatörer samt bedriver tillsyn över dessa.

PTS tillståndsvillkor innebär bland annat att Postnord ska se till att en insamling och en utdelning av postförsändelser upp till 20 kg görs varje helgfri måndag till fredag.

Enligt villkoren ska också Postnord ta hänsyn till de behov personer med funktionsnedsättning kan ha av särskilda posttjänster. Postnord ska även en gång per år offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och ange hur klagomålen har behandlats.