Minskade volymer ger kvalitetsutmaningar

2018-04-16

Postmarknaden fortsätter att förändras i takt med att vi skickar färre brev men allt fler paket. Postoperatörerna har fortsatta utmaningar när det gäller att hålla en hög kvalitet. Det visar PTS rapport ”Svensk postmarknad 2018”.

Brevvolymerna på den svenska postmarknaden fortsätter att minska. Under 2017 skickades sammanlagt 2,2 miljarder försändelser. Det är en minskning med drygt tre procent jämfört med året innan. Sedan år 2000 har brevvolymen i Sverige minskat med närmare 36 procent. För postoperatörerna innebär det här att delar av intäkterna försvinner, samtidigt som behovet av en fungerande postutdelning fortfarande är stark i Sverige.

 Postoperatörerna behöver ställa om sin verksamhet i takt med att användarnas beteende och behov ändras. Det är viktigt att detta sker på ett hållbart och tillförlitligt sätt, säger Olof Bjurö, chef för PTS postavdelning.

Postnord fortsatt största aktör

Postnord är den absolut största aktören på postmarknaden och står för närmare 79 procent av alla utdelade brev. Däremot minskar Postnords marknadsandel något och drygt 20 procent av breven levereras nu av Bring Citymail, i samarbete med morgontidningsdistributörerna, eller några av de lokala postoperatörerna.

Allt fler försvunna brev

När det gäller kvalitetsfrågor så fick PTS in något fler konsumentklagomål under 2017 jämfört med året innan. Hos de större postoperatörerna kunde Postnord notera en ökning av antalet kundsynpunkter, sett i relation till de fallande brevvolymerna. Även Bring Citymail fick in fler klagomål under 2017 jämfört med föregående år.

En illavarslande trend är att antalet reklamationer, om att försändelsen exempelvis saknats eller har skadats, ökar markant. Under 2017 ökade antalet reklamationer om försvunna brev och paket med över 50 procent.

 Det är viktigt att postoperatörerna tar frågan på allvar och genomför åtgärder för att höja kvaliteten. Från PTS sida behöver vi också fortsätta vidta åtgärder för att säkerställa tillförlitligheten inom postsektorn, säger Olof Bjurö.
 I de nya tillståndsvillkoren för bland annat Postnord och Bring Citymail skärps därför kvalitetskraven. Vi kommer utvärdera om dessa krav räcker, eller om det behövs ytterligare åtgärder för att höja kvaliteten.

PTS ser också behov av att säkerställa kvaliteten i adressregistren så att de brev som ska delas ut är korrekt adresserade. Med anledning av det har branschaktörerna och PTS startat ett adressforum under 2017 som ska arbeta med adresseringsfrågor.

Hushåll utan femdagarsutdelning

Ett av de grundläggande kraven på den samhällsomfattande tjänsten är att Postnord varje vardag ska kunna dela ut post till samtliga mottagare oavsett var i landet de bor. Undantag från femdagarsutdelningen kan dock göras på grund av omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten godtar.

För tillfället är det drygt 1 300 hushåll som är undantagna från utdelning fem dagar i veckan. I de nya tillståndsvillkoren förtydligas de krav på undersökning och dokumentation som PTS ställer på Postnord i samband med undantag från femdagarskravet. Enligt villkoren ska också undantagsmöjligheten användas restriktivt.

Skälig prishöjning av portot

PTS har också särskilt tittat på den höjning av porto för inrikes brev, från sju till nio kronor, som Postnord genomförde den 1 januari 2018. Myndigheten har granskat om portot på nio kronor är kostnadsorienterat, vilket innebär att priset på ett rimligt sätt återspeglar kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten.

PTS bedömer att Postnords porto, för frimärkta tvådagarsbefordrade brev, inte strider mot kravet om kostnadsorienterad prissättning.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
Olof Bjurö, chef PTS postavdelning, 070-811 40 05
Emma Maraschin, chef PTS enhet för posttillsyn, 073-644 56 74
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om rapporten

Rapporten Svensk postmarknad 2018 följer bland annat upp tillgängligheten till posttjänster, konkurrenssituationen på de olika delmarknaderna på postområdet och hur postoperatörerna lever upp till sina tillståndsvillkor. Rapporten utgår från såväl egen statistik och analys som statistik från branschen.

Svensk postmarknad 2018 i siffror

Andel utdelade brev: Postnord 79,1%, Bring Citymail 17,9%, morgontidningsdistributörer 2,8%.
Total brevvolym: 2,20 miljarder (2017), 2,27 miljarder (2016)
Klagomål till PTS: 2 554 st. (2017), 2 520 st. (2016)
Kundsynpunkter till Postnord: 162 000 st. (2017), 167 000 st. (2016)
Klagomål till Bring Citymail: 16 893 st. (2017), 15 323 st. (2016)