Litet behov av femdagarsutdelning av brev

2018-06-07

Användarnas behov av olika posttjänster förändras i snabb takt. Brevförsändelser med skriftligt innehåll minskar medan brev och paket med varor ökar. Till exempel är det få som anser sig behöva brev utdelade fem dagar i veckan. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra.

PTS har låtit undersökningsföretaget Intermetra göra en studie av hur privatpersoner och småföretag, som i dag har möjlighet och erfarenhet av att använda digitala, tjänster ser på sina behov av att kunna skicka och ta emot skriftliga meddelanden i form av brev (t.ex. fakturor, kontoutdrag, kallelser och annan typ av information). Studien tittar också på hur de ställer sig till alternativet att skicka och ta emot dessa meddelanden via säkra digitala alternativ.

Litet behov av femdagarsutdelning

Behovet att ta emot och skicka brev minskar. I undersökningen svarar endast var åttonde person (12 procent) att de har ett stort behov av att kunna skicka brev. Motsvarande siffra bland företag är 28 procent. Behoven av att kunna ta emot brev ser något annorlunda ut men även här upplevs inte behoven vara så stora (21 respektive 25 procent anger att de har ett stort behov). Det är främst myndighetspost och fakturor som är de viktigaste typerna av fysisk post.

Drygt hälften av de tillfrågade privatpersonerna och företagen anser också att det inte skulle innebära några problem om postutdelningen endast skedde två dagar i veckan. Endast 5 procent av alla privatpersoner anser det nödvändigt att kunna ta emot skriftliga meddelanden i form av fysiska brev varje dag. Drygt 20 procent anser att det räcker att kunna ta emot brev några gånger i veckan, medan knappt tre av fyra tycker att det räcker att kunna ta emot brev några gånger per månad eller mer sällan. De tillfrågade framhåller att det är betydligt viktigare med förutsägbarhet och att breven kommer fram i rimlig tid än att de delas ut fem dagar i veckan.

 Det är tydligt att svenskarnas behov av posttjänster förändras i snabb takt. Lika tydligt är det att kvaliteten i postutdelningen fortsatt måste hålla en hög nivå. Även om vi inte skickar eller tar emot lika många brev längre så finns det krav och förväntan på att breven kommer fram till rätt mottagare och i rätt tid.

 Postoperatörerna behöver ställa om sin verksamhet i takt med att användarnas beteende och behov ändras. Om vi inte kan anpassa servicenivån efter detta så kan det inte uteslutas att det kommer krävas statliga subventioner för att det ska vara möjligt att upprätthålla tillförlitlighet och kvalitet i den samhällsomfattande posttjänsten, säger Olof Bjurö, chef vid PTS postavdelning.

Ökad användning av digitala brevlådor

Nästan 8 av 10 privatpersoner och företag känner till digitala brevlådor. Utöver de som redan i dag är användare så kan en stor andel tänka sig att börja använda digital brevlåda framöver. Men några svarar också att det finns hinder mot att börja använda digitala brevlådor, till exempel okunskap eller att det inte upplevs som tillräckligt säkert.

 Övergången till digitala tjänster kommer att fortsätta. När användningen av digitala brevlådor slår igenom på bred front så kommer det få stora konsekvenser för brevvolymerna. Vi kommer att följa den här utvecklingen hur den påverkar förutsättningarna för fortsatt distribution av fysiska försändelser, det är viktigt inte minst med tanke på de användare som av olika anledningar har svårare att ta till sig digitala alternativ, säger Olof Bjurö.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
Olof Bjurö, chef PTS postavdelning, 070-811 40 05
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om undersökningen

Företaget Intermetra har på PTS uppdrag genomfört en studie av hur privatpersoner och småföretag ser på sina behov av att kunna skicka och ta emot skriftliga meddelanden med fysisk post samt hur de ställer sig till alternativet att skicka och ta emot dessa meddelanden via säkra digitala alternativ.

I denna undersökning har PTS valt att fokusera på den typ av försändelser som kan digitaliseras och som på sikt sannolikt kommer att digitaliseras i stor utsträckning, d.v.s. brevförsändelser med någon form av skriftligt innehåll.
PTS har valt att rikta undersökningen till de som i dag har möjlighet och erfarenhet av att använda digitala tjänster (definierat som personer och företag som använder någon internetplattform: smartphone, surfplatta eller dator). Syftet med detta är att få ett underlag som kan beskriva de generella dragen i utvecklingen vad gäller behov, drivkrafter och ekonomiska förutsättningarna som postmarknaden kan möta inom några år.

När det gäller företagsundersökningen har PTS valt att avgränsa undersökningen till småföretag. Anledningen till detta är att dessa företag i allmänhet är mindre digitaliserade än större företag och därmed utgör den kategori där hindren för digitalisering av postgången sannolikt är mest påtagliga.

PTS avser att göra fortsatta studier på området, bland annat för att närmare studera behovet av insatser för att underlätta övergången till allt mer digitaliserade meddelandetjänster för de privatpersoner och småföretag som idag har svårt att ta del av digitaliseringens möjligheter på detta område.