Utmaningar för grundläggande betaltjänster

2017-02-27

Infrastrukturen för kontanthantering står inför stora utmaningar kommande år. Detta påverkar förutsättningarna för att tillhandahålla grundläggande betaltjänster till alla i hela landet. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport.

PTS har regeringens uppdrag att främja länsstyrelserna i arbetet med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster, alltså möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar och sätta in dagskassor. Insatserna sker på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Inom ramen för det arbetet ska PTS varje år rapportera om myndighetens insatser i sammanhanget.

PTS har under 2016 bland annat beviljat finansiellt stöd till insatser hos länsstyrelser, samverkat med andra berörda myndigheter och anordnat dialogmöte om elektroniska kommunikationstjänster för betaltjänster. Myndigheten har även under 2016 genomfört kurser för regionala processledare som arbetar med grundläggande betaltjänster.

Stora utmaningar för infrastrukturen för kontanthantering

I rapporten konstaterar PTS att den snabba digitaliseringen inom betaltjänstmarknaden och den minskande användningen av kontanter successivt håller på att utarma förutsättningarna för att på kommersiell basis upprätthålla den kontantrelaterade infrastrukturen för att till exempel ta ut kontanter och betala räkningar.

Det statliga ansvaret för grundläggande betaltjänster omfattar i dagsläget de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Men ansvaret täcker inte de utmaningar som är resultatet av att exempelvis banker drar tillbaka sin kontanthantering i den omfattning som sker. PTS konstaterar att dessa problem sannolikt kommer att bli större i takt med den ökade digitaliseringen av betaltjänstmarknaden.

Staten behöver ta ställning

PTS bedömer att staten snart kan komma att behöva ta ställning till vilken beredskap som bör finnas för att hantera konsekvenserna av de förändrade marknadsförhållandena och hur stat och kommun i framtiden ska arbeta med denna fråga. Det finns skäl att ta ett mera samlat grepp om frågan och att den utreds i särskild ordning.

PTS kommer att fortsätta följa utvecklingen och samverka med andra berörda aktörer, exempelvis Riksbanken, länsstyrelser och kommersiella verksamheter.

Klicka här för att ta del av rapporten

Klicka här för att läsa mer om PTS arbete med grundläggande betaltjänster

Mer information
Sten Selander, PTS postavdelning, tfn: 08-678 55 14
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55