Tillgängliga digitala betalsystem behövs

2017-12-04

Staten behöver säkerställa att det digitala betalsystemet är tillgängligt och användbart för alla. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport som nu har lämnats till regeringen

PTS uppdrag är att främja länsstyrelsernas arbete med att genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster, alltså möjligheten att ta ut kontanter, använda betalningsförmedling (t ex kunna betala räkningar) och sätta in dagskassor.

I uppdraget ingår också att analysera behov och möjligheter i frågan om betaltjänster. Som en del i det uppdraget har nu PTS lämnat rapporten ”Grundläggande betaltjänster i en digitaliserad framtid” till regeringen.

Kontanter mindre tillgängliga och mindre användbara

I rapporten lyfter PTS fram två trender. Den första trenden är att lönsamheten inom infrastrukturen för kontanter håller på att utarmas. Många banker har slutat att hantera kontanter, samtidigt som det finns tydliga tecken på att allt fler serviceboxar och uttagsautomater riskerar att försvinna framöver. PTS bedömer att det inom en snar framtid inte kommer upprätthållas en infrastruktur för kontanter på kommersiell bas i delar av landet.

Den andra trenden är att allt fler individer, företag, och organisationer väljer att bli kontantfria. I ett växande antal butiker, runt om i landet, är det exempelvis i dag inte möjligt att betala med kontanter.

Dessa två trender innebär sammantaget att kontanter dels blir mindre tillgängliga, dels mindre användbara.

Fortfarande finns det dock människor som av olika skäl, till exempel geografiska eller sociala, använder kontanter. Dessa människor riskerar att hamna utanför betalsystemet i takt med att övergången till digitala tjänster, till exempel internetbank, fortsätter.

Tillgängligt digitalt betalsystem

PTS anser därför att det är viktigt att det digitala betalsystemet är tillgängligt och användbart för alla. För att nå detta bedömer PTS att det behövs en tydligare målsättning och prioritet.

I rapporten konstaterar PTS även att det kommer behövas samverkan såväl mellan myndigheter som mellan offentliga, privata och ideella krafter. Det brådskar att få igång arbetet, eftersom nedgången i kontanthantering går fort.

– Digitaliseringen av samhället kommer att fortsätta och är i grunden något positivt. Men det är viktigt att digitaliseringen inte utestänger människor från viktiga funktioner. Det behövs insatser för att övergången till digital infrastruktur ska ske på ett hållbart sätt, säger Olof Bjurö, chef för PTS postavdelning.

Klicka här för att ta del av rapporten

Mer information
Olof Bjurö, avdelningschef, postavdelningen, 070-811 40 05
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om grundläggande betaltjänster

Alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser och det är i första hand marknaden som bör tillhandahålla de grundläggande betaltjänsterna – detta är det politiska målet för grundläggande betaltjänster.

PTS har ett regeringsuppdrag att främja länsstyrelserna i arbetet med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Arbetet genomförs i samverkan med bland andra Länsstyrelsen Dalarna och Tillväxtverket.