PTS sammanfattar tillsynsbesök hos postoperatörer

2017-01-30

Omorganisationer och bemanningsproblem har påverkat utdelningskvaliteten. Det har framgått vid de tillsynsbesök som Post- och telestyrelsen (PTS) genomfört hos Postnord och Bring Citymail under hösten.

Under 2016 mottog PTS ett kraftigt ökat antal klagomål på postutdelningen. De vanligaste klagomålen rörde postförsändelser som av något skäl inte kommit fram alls, delats ut för sent, eller att man av misstag fått någon annans brev.

För att närmare utreda de bakomliggande omständigheterna till de påtalade kvalitetsbristerna har PTS bland annat genomfört ett utökat antal tillsynsbesök på utvalda brevbärarkontor tillhörande Postnord, som är den största aktören på marknaden, och Bring Citymail. Vid tillsynsbesöken har PTS träffat ansvariga chefer på plats och bland annat efterfrågat detaljerade uppgifter om vad man gör för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Omorganisation innebär utmaningar

Både Postnord och Bring Citymail har genomgått en betydande organisationsutveckling under de senaste åren, bland annat i form av ett förändrat arbetssätt i hanteringen av postförsändelser. Under tillsynsbesöken har det framkommit att de nya arbetsformerna har behövt tid på sig för att införas och att det har uppstått problem under inkörningsperioden.

– Vi ser att de aktuella postoperatörerna kan bli bättre på att planera förändringar i verksamheten. I vissa fall har det gått för fort från planering till genomförande och då har kvaliteten blivit lidande, säger Sten Selander, chef för postavdelningen.

Vid tillsynsbesöken har det också visat sig att bemanningen, särskilt vid avvikelser och frånvaro, innebär en utmaning för postoperatörerna.

Uppföljning av åtgärder

PTS kommer under våren att fortsätta granskningen postoperatörernas kvalitetshöjande arbete. Det kommer bland annat att ske genom en uppföljning av den studie som PTS lät genomföra i fjol. Intrycken från tillsynsbesöken kommer att ingå som underlag för denna studie.  

– Det har varit givande tillsynsbesök och vi kommer att genomföra fler under 2017. Det märks att man överlag är medveten om problemen och vill säkerställa att man har en bättre beredskap för att möta liknande problem framtiden, säger Sten Selander.

Klicka här för att ta del av en rapport om tillsynsbesöken.

Klicka här för att läsa mer om hur PTS arbetar med kvalitetsproblemen i postutdelningen.

Mer information
Olof Bjurö, enhetschef 070-811 40 05
PTS presstjänst, tfn: 08- 678 55 55

Bakgrund

I drygt ett år har kvaliteten i svensk brevbefordran varit sämre än tidigare. Detta framgår av både postoperatörernas egen klagomålshantering och kvalitetsuppföljning, och PTS tillsynsverksamhet. Under 2016 mottog PTS 2520 klagomål, jämfört med 850 under 2015. Det är en ökning med 197 procent.

Majoriteten av de klagomål som inkommer till PTS avser Postnord men myndigheten har också fått allt fler klagomål gällande Bring Citymail.

Bakgrunden till det gångna årets kvalitetsproblem är det starka förändringstryck som den svenska postmarknaden befinner sig under och de åtgärder som vidtagits för att möta sjunkande brevvolymer på grund av ökad användning av elektroniska alternativ, den starkt ökande e-handeln med ökande paketvolymer samt det minskande antalet morgontidningsprenumeranter.

Förutom tillsynsbesöken har PTS även bland annat låtit genomföra en oberoende studie av problemen, inlett flera tillsynsärenden, samt tagit initiativ till möten med respektive ledningar för de aktuella postoperatörerna för att diskutera kvalitetsförbättrande åtgärder.